Regler ved sykmelding

Den sykmeldte skal så tidlig som mulig prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet. Arbeidsgiver skal sammen med den sykmeldte utarbeide en oppfølgingsplan for å få den sykmeldte raskest mulig tilbake til arbeid.

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom

Ved sykmelding skal attesten "medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom" brukes. Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at en person skal være borte fra arbeidet, både ved førstegangs og senere sykmeldinger. Dersom legen mener at sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding være første alternativ.

Reisetilskudd

Som et virkemiddel for å holde yrkesaktive personer helt eller delvis i arbeid, kan det i stedet for sykepenger gis reisetilskudd til dekning av nødvendige ekstra transportutgifter til og fra arbeidsstedet.

Utvidet legeerklæring

Hvis arbeidstaker blir sykmeldt utover åtte uker må utvidet legeerklæring fylles ut (punkt 6.1 på blanketten Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding). Det må da foreligge tungtveiende medisinske grunner som hindrer aktivitet. Utvidet legeerklæring skal vanligvis bare fylles ut en gang. Der årsaken til manglende aktivitet ikke kommer inn under de lovbestemte unntak, skal sykepengene stoppes. Leger som gjentatte ganger unnlater å følge de nye reglene om sykmelding og dokumentasjon av arbeidsuførhet, kan risikere å miste retten til å skrive legeerklæringer som grunnlag for trygdeytelser.

Arbeidstaker har plikt etter loven til å medvirke til avklaring av egen funksjonsevne.