Hva er en oppfølgingsplan?

Oppfølgingsplan er et viktig verktøy for å sikre at du som er sykmeldt og arbeidsgiveren din legger en plan for mulige aktiviteter i sykefraværsperioden.

Noen ganger er det mulig å være helt eller delvis i arbeid selv om du er sykmeldt. Det er derfor viktig at du og arbeidsgiver snakker sammen om hva som er mulighetene og begrensningene dine og skriver dette ned i en oppfølgingsplan.

Arbeidsgiveren din har plikt til å legge arbeidet til rette for deg så langt det er mulig. Du som arbeidstaker har plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær.

En ny digital oppfølgingsplan er nå tilgjengelig for deg som har tatt i bruk den digitale sykmeldingen. Hør først med lederen din om det er dette verktøyet dere vil bruke. Når du har logget inn på Ditt sykefravær, finner du oppfølgingsplanen og kan begynne å fylle ut hvilke arbeidsoppgaver du har. Både du og lederen din skriver inn forslag og blir til slutt enige om en plan. Se den digitale oppfølgingsplan trinn for trinn (pdf)

Oppfølgingsplanen skal være et levende verktøy

Oppfølgingsplanen skal være et dynamisk verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Den skal være utarbeidet senest innen 4 ukers sykefravær og revideres etter behov underveis i sykefraværsløpet, blant annet i forbindelse med dialogmøter. En skriftlig plan er viktig for å dokumentere oppfølgingsinnsatsen.

Det er lovpålagt å lage oppfølgingsplan for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig. I oppfølgingsplanen kan dere

  • vurdere tiltak og muligheter for å komme tilbake i arbeid
  • formidle viktig informasjon til sykmelderen, NAV og andre støttespillere
  • komme i kontakt med NAV hvis du har behov for bistand

 Arbeidsmiljøloven beskriver hva en oppfølgingsplan skal inneholde.

Unntak fra oppfølgingsplan

Det kan gjøres unntak fra å utarbeide oppfølgingsplan hvis det er "åpenbart unødvendig" med en slik plan. Med åpenbart unødvendig menes sykdomstilfeller der arbeidstaker vil vende tilbake til jobb uten tilrettelegging, eller ved alvorlige sykdomstilstander hvor arbeidstaker ikke kan vende tilbake til arbeid. Arbeidsgiver må ta kontakt med deg for å avklare om det er grunnlag for unntak. Det kan også være åpenbart unødvendig med en oppfølgingsplan når arbeidstakeren er gradert sykmeldt og kan ha en dialog om oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen.