Friskmelding til arbeidsformidling

Ved friskmelding til arbeidsformidling kan den sykmeldte komme ut av en passiv rolle som stønadsmottaker og over i en aktiv rolle som arbeidssøkende.

Beskrivelse av ordningen

Det kan ytes sykepenger i en tidsbegrenset periode på opptil 12 uker til arbeidstakere som av helsemessige grunner ikke er i stand til å utføre det arbeidet vedkommende hadde på sykmeldingstidspunktet, men som ellers er arbeidsfør.  Bestemmelsen er aktuell i tilfeller der den sykmeldte kan komme tilbake i arbeid, selv om det ikke er grunnlag for friskmelding til et hvilket som helst yrke. Alle muligheter på arbeidsplassen må være forsøkt.

Hvem kan få?

Bestemmelsen gjelder alle grupper som har rett til sykepenger, det vil si både arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Følgende vilkår må være oppfylt:

  • Arbeidsforholdet må være opphørt i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser
  • Personen må stå registrert hos NAV som reell arbeidssøker

Hva kan jeg få?

Du kan motta sykepenger i inntil 12 uker, forutsatt at du har 12 uker eller mer igjen av dine sykepengerettigheter.

Hvordan søke?

Initiativet til friskmelding til arbeidsformidling tas som regel av ditt lokale NAV-kontor i forbindelse med oppfølging av sykefraværet. Det er ikke bare legen som kan ta initiativ friskmelding til arbeidsformidling. NAV kan initiere dialog med både behandlende lege og arbeidsgiver. Behovet for arbeidsrettede tiltak bør alltid vurderes.