Fravær på grunn av sykdom eller ferie (AAP)

For å få AAP må du gjennomføre aktiviteter som du har avtalt med NAV.

Sykdom

Hvis du ikke klarer å gjennomføre avtalt aktivitet på grunn av forbigående sykdom, har du fortsatt rett til AAP. Må du være borte fra tiltak eller annen aktivitet i lang tid på grunn av sykdom, vil NAV vurdere om aktivitetsplanen din bør endres.

Feriefravær/utenlandsopphold

Feriefravær når du mottar AAP betyr at du

  • tar fri fra planlagte aktiviteter du har avtalt med NAV
  • tar fri og ikke ønsker å være tilgjengelig for NAV i en periode
  • reiser bort, i Norge og/eller til utlandet, og ikke ønsker å være tilgjengelig for NAV i en periode

Hvis du vil reise til utlandet må du søke om å beholde AAP i utlandet før du reiser. Du kan få beholde AAP i inntil fire uker per kalenderår ved utenlandsopphold.

I utgangspunktet har du ikke rett på AAP når du har feriefravær. Det er fordi det i ferieperioder kan være aktuelt å delta i aktiviteter som sommerjobb, møter hos NAV, eller annen form for oppfølging. Du må informere om feriefravær på spørsmål fire på meldekortet. Feriefravær fører til redusert utbetaling.

I noen tilfeller kan du likevel beholde AAP selv om du tar fri eller skal reise bort:

  • Du har avklart med NAV at aktiviteter eller annen oppfølging fra NAV ikke er aktuelt for deg i perioden.
  • Friperioder hvor det ikke er aktuelt med tiltak – for eksempel jul og påske.

I slike perioder skal du ikke føre fravær på meldekortet, og du vil få utbetalt AAP som normalt.

Ferie fra deltidsstilling

Har du en deltidsstilling og får AAP ved siden av, kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ferie fra deltidsstillingen. Hvis du har opparbeidet deg rett til feriepenger i jobben, vil du få utbetalt feriepenger. Feriepenger fører ikke til reduksjon i AAP.

Hvis NAV ikke har noen aktuelle aktiviteter for deg i den perioden du tar fri fra deltidsjobben din, har du ikke fravær som skal føres på meldekortet. Siden du ikke arbeider i denne perioden, skal du heller ikke føre arbeidstimer på meldekortet. Du vil få utbetalt AAP for full tid.

Tar du ferie fra deltidsjobben i en periode hvor du har avtalt andre aktiviteter med NAV, må du vurdere om du vil ta fri fra disse aktivitetene også. Da har du ikke krav på AAP og må krysse av for fravær på meldekortet.

Deltidsstilling som lærer: Du skal ikke føre timer for avvikling av lovpålagt ferie, så lenge de aktivitetene du har avtalt med NAV kan gjennomføres som planlagt.

Den delen av sommeren hvor du tar ut avspasering og mottar lønn på vanlig måte fra arbeidsgiver, skal du føre timer på meldekortet som om du var på jobb.