Egenmelding

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første seksten kalenderdagene av et sykefravær. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Hvis du har fravær utover tre kalenderdager kan arbeidsgiveren kreve sykmelding. 

Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager. 

Egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykmelding.

Arbeidsgiveren kan bestemme at du ikke skal få bruke egenmelding hvis:  

  • du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode,
  • arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ditt ikke skyldes sykdom  

Arbeidsgiveren skal gi deg varsel når de fratar deg retten til å bruke egenmelding, slik at du kan uttale deg.  

Hvis du har mistet retten til å bruke egenmelding skal arbeidsgiver vurdere dette på nytt etter seks måneder.

Dersom bedriften du jobber i er en IA-virksomhet, kan du bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er ikke begrensning på antall ganger retten kan benyttes.