Å miste rett på arbeidsavklaringspenger (AAP)

Du kan i noen tilfeller miste rett på utbetaling av AAP for en periode, eller helt miste retten til ytelsen. Hvis du mister retten til AAP må du søke på nytt.

Avbrudd i arbeidsrettet aktivitet

Du må være i arbeidsrettet aktivitet eller få arbeidsrettet oppfølging fra NAV for å ha rett til arbeidsavklaringspenger. Hvis du avbryter aktiviteten, eller du ikke kan være i et arbeidsrettet oppfølgingsløp, kan du miste retten til arbeidsavklaringspenger.  En slik situasjon kan være førstegangstjeneste eller svangerskap og fødsel.

Fødselspermisjon og foreldrepenger

Perioder med arbeidsavklaringspenger gir rett til opptjening av foreldrepenger på lik linje med perioder i arbeid. For å kunne fortsette på arbeidsavklaringspenger etter en fødselspermisjon er det viktig at du søker om gjenopptak før det har gått 52 uker fra arbeidsavklaringspengene ble stanset.

Institusjonsopphold

Hvis du oppholder deg i en institusjon med fri kost og losji, vil arbeidsavklaringspengene dine normalt bli redusert med 50 prosent når du har vært i institusjonen mer enn tre måneder. Arbeidsavklaringspengene dine vil ikke bli redusert dersom du forsørger ektefelle og/eller barn, eller har faste og nødvendige utgifter til bolig.

Fengselsopphold

Retten til arbeidsavklaringspenger faller bort under varetekt, gjennomføring av straff eller særreaksjon i en institusjon under kriminalomsorgen.

Ytelser fra arbeidsgiver

Får du ytelser fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver i forbindelse med overgang til AAP, ved oppsigelse, fratreden eller reduksjon av arbeidstid, vil arbeidsavklaringspengene bli redusert med samme beløp.

Rett til andre stønader

Arbeidsavklaringspengene kan falle bort eller bli redusert hvis du har rett til andre stønader eller ytelser. Kontakt NAV hvis du har spørsmål om dette.