Varig lønnstilskudd

Varig lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid for deg med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Du får vanlig lønn og ansettelse i hel- eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din.

Hvem kan få varig lønnstilskudd?

Varig lønnstilskudd kan være aktuelt for deg hvis:

  • du er arbeidssøker med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og kan bli ansatt i ordinært arbeid eller
  • du står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller gradert sykmelding eller
  • du har gradert eller full uføretrygd, men ønsker å jobbe, og NAV har vurdert om andre arbeidsmarkedstiltak og virkemidler er aktuelle

Hva inneholder varig lønnstilskudd?

NAV kan gi lønnstilskudd uten tidsavgrensning til arbeidsgivere som ansetter eller beholder en person som har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne.

Arbeidsgiver får tilskudd til lønnen din fra NAV som kompensasjon for lavere produktivitet. NAV skal gi nødvendig oppfølging av deg og arbeidsgiveren din for å støtte opp om arbeidsforholdet.

NAV kan gi tilskudd for inntil 67 prosent av utgiftene til lønn og sosiale utgifter til stillingen. I det første året kan NAV gi tilskudd for inntil 75 prosent av lønn og sosiale utgifter. Refusjonen kan utgjøre inntil maksimalt fem ganger Grunnbeløpet i folketrygden (G) per år.

Varighet

NAV kan utbetale tilskuddet så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Du kan ta opp spørsmålet om arbeid med lønnstilskudd med NAV og med arbeidsgiveren din, eventuelt med en arbeidsgiver du kan tenke deg å arbeide hos.

NAV skal alltid godkjenne arbeidsforholdet for å kunne gi lønnstilskudd, og avgjør om lønnstilskuddet skal bli innvilget.

Arbeidsgivere som kan tenke seg å inkludere en person gjennom varig lønnstilskudd, kan få nærmere informasjon og bistand av det lokale NAV-kontoret. IA-bedrifter kan ta dette opp med IA-rådgiveren sin ved NAV Arbeidslivssenter.