Opplæring

Help

Opplæring er tiltak for deg som trenger kvalifisering for å kunne få eller beholde jobb. Hensikten er at du skal bli kvalifisert for ledige jobber. Du kan få opplæring enten som arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) eller innenfor det ordinære utdanningssystemet.

Hvem kan få opplæring?

Opplæring kan være aktuelt for deg som:

  • søker arbeid, men har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på grunn av manglende kvalifikasjoner.
  • står i fare for å miste jobben på grunn av manglende kvalifikasjoner.
  • har fått en vurdering av behovet ditt for bistand fra NAV for å komme i arbeid, og opplæring er vurdert som et aktuelt tiltak.

Hva inneholder opplæring?

Arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) er korte yrkesrettede kurs som arrangeres i regi av NAV. Du må være 19 år for å kunne delta på AMO-kurs. AMO-kurs vil ofte inneholde en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring, og kan omfatte arbeidspraksis i en ordinær virksomhet.

Hvilke AMO-kurs som NAV tilbyr vil variere ut fra behovene i arbeidsmarkedet lokalt. Du kan få opplysninger om aktuelle AMO-kurs i din region ved å henvende deg til NAV-kontoret der du bor.

I enkelte tilfeller kan NAV gi støtte til ordinær utdanning for personer med nedsatt arbeidsevne. For å få opplæring i form av ordinær utdanning må du være over 26 år.

Varighet

AMO-kurs kan ha en varighet på inntil ti måneder.

For deg som har betydelige vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og som ikke har fullført videregående opplæring og deltar i opplæring på arbeidsplass i samarbeid med kommunen eller fylkeskommunen, kan varigheten forlenges med inntil seks måneder.

Ordinær utdanning kan ha en varighet på inntil tre år.

Innenfor disse grensene skal opplæringen eller utdanningen bli tilpasset dine behov og muligheter på arbeidsmarkedet.

Nyttig å vite

Hvis du får stønad til livsopphold - for eksempel dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til stønad ved tiltak.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.