Tilrettelegging

NAV har flere tiltak som kan være aktuelle for deg som kan jobbe hvis de praktiske forholdene blir lagt til rette for det. Du kan få hjelp til å vurdere hvordan arbeidsplassen kan tilpasses behovene dine. NAV kan også tilby hjelpemidler, eller gi tilskudd til arbeidsgiver for å gjøre nødvendige tilpasninger.

Tilretteleggings og oppfølgingsavtale

En tilretteleggings- og oppfølgingsavtale skal bidra til at personer med behov for bistand fra NAV skal få eller beholde en jobb, samtidig som den støtter arbeidsgivere som inkluderer deg som har en funksjonsnedsettelse. Avtalen skal sikre deg og arbeidsgiver regelmessig oppfølging, en fast kontaktperson i NAV, rask saksbehandling, samordnet bistand fra NAV, og trygghet for at NAV sørger for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram mot og i jobb.

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT-honorar

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd skal stimulere arbeidsgivere med IA-avtale til å legge arbeidet til rette slik at ansatte kan være i arbeid til tross for helseproblemer.

Tilskuddet kan blant annet benyttes til refusjon av utgifter til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). NAV kan utbetale honorar ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller psykososial art, og ved deltakelse fra BHT i dialogmøter. Bedriftshelsetjenesten skal vurdere behov og muligheter for relevante tiltak i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker.

NAV kan dekke utgiftene til at en ekstern fysioterapeut eller ergoterapeut vurderer arbeidsplassen også for ansatte i IA-virksomheter. Du som er sykmeldt eller som står i fare for å bli sykmeldt kan få en slik vurdering, slik at du kan gjenoppta arbeidet ditt.

Inkluderingstilskudd til arbeidsgivere

Virksomheter med arbeidstakere eller tiltaksdeltakere som trenger tilrettelegging på arbeidsplassen, kan få inkluderingstilskudd for å kompensere for dokumenterte merkostnader knyttet til dette.

Hjelpemidler og tilrettelegging på arbeidsplassen

Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning om tilrettelegging av arbeidsplasser. Tilretteleggingen kan være hjelpemidler eller andre tilretteleggingsløsninger for deg som har varig nedsatt arbeidsevne.

Assistanse på arbeidsplassen

Lese- og sekretærhjelp
Er du blind eller svaksynt kan du ha rett til lese- og sekretærhjelp. Lese- og sekretærhjelp kan gi bistand til deg som jobber, er under utdanning eller i arbeidstrening. Du kan også få begrenset hjelp til organisasjonsarbeid og oppgaver i hverdagen.

Tolk på arbeidsplassen
Hvis du er døv eller har nedsatt hørsel slik at du ikke hører muntlig kommunikasjon, kan du ha rett til tolkehjelp for å utføre arbeidet ditt.

Funksjonsassistanse
Funksjonsassistanse i arbeidslivet er for deg med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser eller behov for ledsaging på grunn av sterkt nedsatt syn. Ordningen dekker utgifter til nødvendig praktisk hjelp i arbeidssituasjonen slik at du kan utføre arbeidsoppgavene dine.

Reisedekning

Arbeids- og utdanningsreiser
Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med kollektivtransport, kan du søke om støtte til arbeids- og utdanningsreiser. Ordningen innebærer at du kan få drosje til og fra arbeid eller skole.

Reisetilskudd
I stedet for sykepenger kan NAV gi reisetilskudd til dekning av nødvendige ekstra transportutgifter til og fra arbeidsstedet. Du kan også få reisetilskudd i kombinasjon med graderte sykepenger.