Opplæring

Opplæring er tiltak for deg som trenger kvalifisering for å kunne få eller beholde jobb. Hensikten er at du skal bli kvalifisert for ledige jobber. Du kan få opplæring som arbeidsmarkedskurs, som yrkesrettet opplæring eller i form av ordinær utdanning.

Hvem kan få opplæring?

Opplæring kan være aktuelt for deg som:

  • søker arbeid, men har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på grunn av manglende kvalifikasjoner.
  • står i fare for å miste jobben på grunn av manglende kvalifikasjoner.
  • har fått en vurdering av behovet ditt for bistand fra NAV for å komme i arbeid, og opplæring er vurdert som et aktuelt tiltak.

Hva inneholder opplæring?

Arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) er korte yrkesrettede kurs som arrangeres i regi av NAV. Du må være 19 år for å kunne delta på arbeidsmarkedskurs. Kursene vil ofte inneholde en kombinasjon av praktisk og teoretisk opplæring, og kan omfatte arbeidspraksis i en ordinær virksomhet.

Hvilke arbeidsmarkedskurs som NAV tilbyr vil variere ut fra behovene i arbeidsmarkedet lokalt. Du kan få opplysninger om aktuelle kurs i din region ved å henvende deg til NAV-kontoret der du bor.

Dersom du står uten rett til opplæring i utdanningssystemet, eller har svake grunnleggende ferdigheter kan NAV gi støtte til yrkesrettet opplæring eller opplæring i grunnleggende ferdigheter. Du må være over 19 år. Denne opplæringen kan både være i form av kurs eller som opplæring på videregående nivå eller i fagskole.

I enkelte tilfeller kan NAV gi støtte til ordinær utdanning for personer med nedsatt arbeidsevne. For å få opplæring i form av ordinær utdanning må du være over 22 år.

Varighet

  • Arbeidsmarkedskurs kan ha en varighet på inntil ett år.
  • Yrkesrettet opplæring kan ha en varighet på inntil 2 år.
  • Ordinær utdanning kan ha en varighet på inntil 3 år.

Innenfor disse grensene skal opplæringen eller utdanningen bli tilpasset dine behov og muligheter på arbeidsmarkedet.

Nyttig å vite

Hvis du får stønad til livsopphold - for eksempel dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til tiltakspenger.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.