Inkluderingstilskudd

Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Dette skal gjøre det enklere å rekruttere eller prøve ut arbeidssøkere med behov for arbeidsrettet oppfølging.

Hvem kan få inkluderingstilskudd?

Tilskuddet er for ordinære arbeidsgivere som tilrettelegger for ansettelse av arbeidssøkere med individuell formidlingsbistand fra NAV eller deltar på et arbeidsmarkedstiltak.

Hva omfattes av tilskuddet?

Tilskuddet kan kompensere for dokumenterte merkostnader i form av nødvendig bruk av eksterne ressurser til vurdering av tilretteleggingsbehov, ekstra innkjøp av møbler, arbeidshjelpemidler, personlig utstyr, IKT-hjelpemidler, programvare, lisenser, forsikring mv., kurs og kortere opplæringstiltak for å kunne utføre arbeidet.

Tilskuddet kan ikke gis til medisinsk behandling eller til hjelpemidler som kan dekkes etter folketrygdlovens § 10-5.

Ordinære kostnader ved nyansettelser dekkes ikke gjennom inkluderingstilskudd. Arbeidsgiver må dekke kostnadene selv ved tilsetting av personer som ikke har behov for tilrettelegging.

Varighet og størrelse

Ordinære arbeidsgivere kan få tilskudd til dokumenterte utgifter for en tiltaksdeltaker eller arbeidstaker med behov for tilrettelegging på inntil kr 118 400, over en periode på 12 måneder regnet fra dagen den første utgiften blir betalt.

Dersom kostnadene utgjør inntil 10 prosent av maksimalsatsen, det vil si inntil kr 11 840, kan tilskuddet utbetales uten å ha fått vedtak fra NAV på forhånd.

Hvordan søker du?

Det er arbeidsgiveren som søker om tilskuddet. Finn søknad under Skjema og søknad. 

Hvis kostnadene utgjør mindre enn kr 11 840 i løpet av en 12 måneders periode for en person, sender arbeidsgiver inn krav om refusjon av inkluderingstilskudd. Refusjonskravet skal inneholde dokumentasjon som viser hvem tilskuddet gjelder, hva det er betalt for, kronebeløp, når det er betalt og at det er betalt.

Hvis kostnadene utgjør mer enn kr 11 840 for en person i en virksomhet i løpet av 12 måneder, må arbeidsgiver søke om inkluderingstilskudd på forhånd.