Honorar til BHT

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter kan benyttes til hel eller delvis refusjon av utgifter til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). NAV kan utbetale honorar ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller psykososial art, og ved deltakelse fra BHT i dialogmøter.

Bedriftshelsetjenesten skal vurdere behov og muligheter for relevante tiltak i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvem kan få honorar til BHT?

BHT-honorar blir gitt til IA-virksomheter som har utgifter til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i tilknytning til

  • tidlig avklaring, oppfølging av eller tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli eller allerede er sykmeldte
  • kartlegging av risikofaktorer og utredning av behov for forebygging og tilrettelegging av arbeidsplassen slik at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan beholde eller komme tilbake til arbeid
  • bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøte

Det er en forutsetning at bedriftshelsetjenesten er godkjent, eventuelt har godkjent plan eller søknad under behandling.

Ordningen gjelder uavhengig av om bedriftshelsetjenesten er organisert som egen ordning, om den er felles for flere virksomheter eller en frittstående enhet. Innsatsen kan blant annet omfatte

  • kartlegging og utredning av problemer og behov
  • identifisering av tiltaksmuligheter
  • utarbeiding av forslag til tiltak
  • forberedelse og planlegging av aktiviteter og tilrettelegging
  • bidrag til iverksetting
  • oppfølging og evaluering av tiltak

Hva kan du få?

NAV kan gi honorar til BHT for opptil seks timer per oppdrag, inklusive eventuell deltakelse på dialogmøte.Honoraret per 1. januar 2017 er 677 kroner per time. Satsen endres årlig av Arbeids- og sosialdepartementet.

Hvordan søker du?

Det er arbeidsgiver som søker og mottar refusjon.

I søknaden skal arbeidsgiver gi en beskrivelse av hva bedriftshelsetjenestens arbeid består i, med andre ord hva arbeidsgiver søker om honorar for. Beskrivelsen kan gjerne være i stikkordsform, men må være presis nok til at NAV kan vurdere om vilkårene for å utbetale honoraret er oppfylt og saken kan avgjøres.

Hvis det finnes en oppfølgingsplan – utarbeidet av arbeidsgiver og arbeidstaker – kan den eventuelt bli lagt ved og vist til i søknaden.

Kopi av søknaden sendes til bedriftshelsetjenesten og arbeidstakeren.

Etter at bedriftshelsetjenestens arbeid er gjennomført, skal arbeidsgiver sende refusjonskrav til NAV senest to måneder etter tilsagnsperiodens utløp. Dette gjelder også når arbeidsgiver søker om refusjon for bedriftshelsetjenestens deltakelse på dialogmøte.

Du kan klage på vedtak til NAV Klageinstans, men vedtaket kan ikke ankes inn for Trygderetten.