BHT-honorar

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter kan benyttes til hel eller delvis refusjon av utgifter til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). NAV kan utbetale honorar ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk eller psykososial art, og ved deltakelse fra BHT i dialogmøter.

Bedriftshelsetjenesten skal vurdere behov og muligheter for relevante tiltak i samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hvem kan få BHT honorar?

BHT-honorar blir gitt til IA-virksomheter som har utgifter til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Ordningen gjelder uavhengig av om bedriftshelsetjenesten er organisert som egen ordning, om den er felles for flere virksomheter eller en frittstående enhet.

Hva får du BHT honorar til?

IA virksomheter kan få BHT-honorar til å forebygge sykefravær og eller få sykmeldte tilbake i jobb. Følgende tiltak kan en søke BHT honorar til;

  • kartlegging og utredning av problemer og behov
  • identifisering av tiltaksmuligheter
  • utarbeiding av forslag til tiltak
  • forberedelse og planlegging av aktiviteter og tilrettelegging
  • bidrag til iverksetting
  • oppfølging og evaluering av tiltak
  • deltakelse i lovpålagte dialogmøter

Det kan ikke gis BHT-honorar til:

  • behandling, helseundersøkelse eller andre tiltak som naturlig faller inn under arbeidstakers ansvar for egen helse
  • helseovervåkning/helseundersøkelse, som arbeidsgiver er pålagt å gjennomføre

Hva kan du få?

NAV kan gi BHT-honorar til IA virksomheter for inntil 6 timer per oppdrag, inklusive eventuell deltakelse på dialogmøte (inntil to timer per møte). Det kan innvilges en gjennomføringsperiode på inntil 24 uker. Se oversikt over satser.

Hvordan søker du?

Det er arbeidsgiver som søker om BHT honorar og refusjon.

I søknaden skal arbeidsgiver beskrive bedriftshelsetjenestens oppdrag, med andre ord hva arbeidsgiver søker om honorar for. Beskrivelsen kan gjerne være i stikkordsform, men må være presis nok til at NAV kan vurdere om vilkårene for å innvilge honoraret er oppfylt. Dersom dette er beskrevet i en oppfølgingsplan, kan denne vedlegges.

Søknad om BHT honorar til skal være underskrevet av arbeidsgiver ved leder/enhetsleder og arbeidstaker, slik at det fremkommer at partene er enige i tiltaket.

I de tilfellene der arbeidstaker ikke har anledning til å signere på grunn av fysisk avstand til arbeidsstedet eller av andre årsaker, kan bekreftelse i form av e-post, SMS og lignende vedlegges søknaden. Det må fremgå av vedlegget at partene er enige om planlagt tiltak, og det må være mulig å identifisere avsender. Sensitive opplysninger om arbeidstaker skal ikke oppgis i vedlegget.

Søkes det utelukkende om BHT-honorar til lovpålagte dialogmøter, er det tilstrekkelig at arbeidsgiver underskriver på søknadsskjema.

Arbeidsgiver skal søke om BHT-honorar i forkant av at tjenesten blir levert. Det kan tidligst gis BHT-honorar fra dato for to virkedager før NAV mottar søknaden, men ikke lenger tilbake enn den dato søknaden er underskrevet av partene. NAV utbetaler honoraret etterskuddsvis.

Hvis arbeidsgiver har flere arbeidstakere med behov for forbyggende eller tilretteleggende tiltak med bistand fra bedriftshelsetjenesten, kan det søkes om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd.