Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT-honorar

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd skal stimulere arbeidsgivere til forebyggende og tilretteleggende tiltak slik at ansatte i IA-virksomheter kan være i arbeid til tross for helseproblemer.

Hva er forebyggings- og tilretteleggingstilskudd?

Når hensiktsmessig og nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter eller merinnsats, kan IA-virksomheter søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Ordningen gjelder bare ansatte i IA-virksomheter. NAV kan gi tilskudd til blant annet:

 • opplæring i nye arbeidsoppgaver, tilrettelegging, kurs, kortere opplæringstiltak eller arbeidstrening
 • transport til og fra arbeidsplassen når tilrettelagt arbeid bare er mulig på en annen arbeidsplass innenfor virksomheten enn der arbeidstaker arbeider til daglig
 • dekning av merutgifter til ekstrapersonell når arbeidstaker må avlastes eller endre oppgaver uten å være sykmeldt eller ved siden av gradert sykmelding
 • kjøp eller leie av gjenstander, arbeidshjelpemidler eller annet fysisk utstyr som ikke dekkes etter folketrygdloven § 10-5
 • bistand fra godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT-honorar) til
  • tidlig avklaring, oppfølging eller tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli eller allerede er blitt sykmeldt 
  • kartlegging av risikofaktorer, behov for forebyggende tiltak
 • opplæring av ansatte, ledere og tillitsvalgte i forebyggende sykefraværsarbeid
 • arbeidsplassvurdering av kvalifiserte fysioterapeuter/ergoterapeuter i IA-virksomheter som ikke har bedriftshelsetjeneste

NAV gir ikke tilskudd til behandling, lovpålagte HMS-kurs eller generelle velferdstiltak.

Hvem kan få forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter?

Arbeidsgiver kan få forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for tiltak for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller som er sykmeldt og mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

Hvor lenge kan du få tilskudd?

NAV kan som hovedregel gi tilskudd for tiltak som varer i inntil 12 uker. Hvis evaluering og ny søknad viser at det er nødvendig og hensiktsmessig med fortsatt tilrettelegging, kan NAV fatte vedtak om en ny periode på inntil 12 uker. Hvis det er særlige grunner til det, kan tilskuddsperioden utvides med ytterligere 12 uker for individuelle tiltak i maksimalt til sammen 36 uker.

NAV kan gi tilskudd til tiltak for grupper av arbeidstakere med samme behov for tilrettelegging for en tidsbegrenset periode på inntil 12 uker. Hvis det fortsatt er nødvendig og hensiktsmessig med tilrettelegging, kan NAV gi tilskudd til en ny periode på inntil 12 uker.

Hva kan du få?

Se oversikt over satser.

Hvordan søker du?

Arbeidsgiver må sende søknad til NAV før det planlagte tiltaket eller innkjøpet blir gjennomført. NAV gir ikke tilskudd til tiltak som er gjennomført uten vedtak eller før det foreligger vedtak. NAV utbetaler tilskuddet etterskuddsvis.

Du finner søknadsskjema under ”Skjema og søknad”. Når du har valgt riktig skjema, kommer du til skjemaveilederen. I denne veilederen skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Du får også opp et førstesideark. For at vi skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg sende inn det som står nevnt i førstesidearket. Legg førstesidearket øverst i forsendelsen/brevet.

Arbeidsgiver må dokumentere at tiltaket vil føre til en merinnsats eller merutgift minst tilsvarende tilskuddssatsene og beskrive hvordan tiltaket er planlagt evaluert. Søknaden må derfor beskrive innholdet i tiltaket og omfanget av merinnsatsen eller merutgiftene.