Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter

Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd skal stimulere arbeidsgivere til forebyggende og tilretteleggende tiltak slik at ansatte i IA-virksomheter kan være i arbeid til tross for helseproblemer.

Hva er forebyggings- og tilretteleggingstilskudd?

Når hensiktsmessig og nødvendig forebygging eller tilrettelegging for én eller flere arbeidstakere fører til merutgifter eller merinnsats, kan IA-virksomheter søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Ordningen gjelder bare ansatte i IA-virksomheter. NAV kan gi tilskudd til blant annet:

  • opplæring i nye arbeidsoppgaver, tilrettelegging, kurs, kortere opplæringstiltak eller arbeidstrening
  • transport til og fra arbeidsplassen når tilrettelagt arbeid bare er mulig på en annen arbeidsplass innenfor virksomheten enn der arbeidstaker arbeider til daglig
  • dekning av merutgifter til ekstrapersonell når arbeidstaker må avlastes eller endre oppgaver uten å være sykmeldt eller ved siden av gradert sykmelding
  • kjøp eller leie av gjenstander, arbeidshjelpemidler eller annet fysisk utstyr som ikke dekkes etter folketrygdloven § 10-5 jf. § 10-7 bistand fra godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT-honorar) til 
  • tidlig avklaring, oppfølging eller tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli eller allerede er blitt sykmeldt 
  • kartlegging av risikofaktorer, behov for forebyggende tiltak
  • opplæring av ansatte, ledere og tillitsvalgte i forebyggende sykefraværsarbeid
  • arbeidsplassvurdering av kvalifiserte fysioterapeuter/ergoterapeuter i IA-virksomheter som ikke har bedriftshelsetjeneste

NAV gir ikke tilskudd til behandling, eller andre tiltak som naturlig faller inn under arbeidstakers ansvar for egen helse, lovpålagte HMS-kurs eller generelle velferdstiltak.

Hvem kan få forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter?

Arbeidsgiver kan få forebyggings- og tilretteleggingstilskudd til tiltak for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller som er sykmeldt og mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Videre så kan arbeidsgiver få tilskudd til sykefraværsforebyggende gruppetiltak.

Hvor lenge kan du få tilskudd?

NAV kan som hovedregel gi tilskudd for tiltak som varer i inntil 12 uker. Hvis evaluering og ny søknad viser at det er nødvendig og hensiktsmessig med fortsatt tilrettelegging, kan NAV fatte vedtak om en ny periode på inntil 12 uker. Hvis det er særlige grunner til det, kan tilskuddsperioden utvides med ytterligere 12 uker for individuelle tiltak i maksimalt til sammen 36 uker.

NAV kan gi tilskudd til tiltak for grupper av arbeidstakere med samme behov for tilrettelegging for en tidsbegrenset periode på inntil 12 uker. Hvis det fortsatt er nødvendig og hensiktsmessig med tilrettelegging, kan NAV gi tilskudd til en ny periode på inntil 12 uker.

Hva kan du få?

Se oversikt over satser.

Hvordan søker du?

Arbeidsgiver må sende søknad til NAV før det planlagte tiltaket eller innkjøpet blir gjennomført. Det kan tidligst gis tilsagn fra dato for to virkedager før NAV mottar søknaden, men ikke lenger tilbake enn den dato søknaden er underskrevet av partene. NAV utbetaler tilskuddet etterskuddsvis.

Du finner søknadsskjema under ”Skjema og søknad”. Når du har valgt riktig skjema, kommer du til skjemaveilederen. I denne veilederen skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Du får også opp et førstesideark. For at vi skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg sende inn det som står nevnt i førstesidearket. Legg førstesidearket øverst i forsendelsen/brevet.

Arbeidsgiver må dokumentere at tiltaket vil føre til en merinnsats eller merutgift minst tilsvarende tilskuddssatsene og beskrive hvordan tiltaket er planlagt evaluert. Søknaden må derfor beskrive innholdet i tiltaket og omfanget av merinnsatsen eller merutgiftene. Hvis det finnes en oppfølgingsplan kan den bli lagt ved og vist til i søknaden.

Søknad om tilskudd/honorar til individuelle tiltak skal derfor være underskrevet av arbeidsgiver ved leder eller enhetsleder og arbeidstaker, slik at det fremkommer at partene er enige i tiltaket som søkes støttet. 

I de tilfellene der arbeidstaker ikke har anledning til å signere på grunn av fysisk avstand til arbeidsstedet eller av andre årsaker, men har vært i dialog om tiltaket med arbeidsgiver, kan bekreftelse i form av e-post, SMS og lignende vedlegges søknaden. Det må fremgå av vedlegget at partene er enige om planlagt tiltak, og det må være mulig å identifisere avsender.

Sensitive opplysninger om arbeidstaker skal ikke oppgis i vedlegget.

Søknad om tilskudd til gruppetiltak skal være underskrevet av arbeidsgiver ved leder/enhetsleder og ansattrepresentant, slik at det fremkommer at IA-avtalens parter er enige om det planlagte tiltaket.