Arbeidsplassvurdering

NAV kan dekke utgiftene når en fysioterapeut eller ergoterapeut vurderer tilretteleggingsbehov på arbeidsplassen. Du kan få en arbeidsplassvurdering hvis du er ansatt i en bedrift uten bedriftshelsetjeneste og er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt.

Hva inneholder arbeidsplassvurdering?

Målet med arbeidsplassvurdering er å benytte kvalifisert personell til å forebygge sykmelding eller redusere sykefravær. En arbeidsplassvurdering inneholder en funksjonsundersøkelse av deg som trenger vurderingen, og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulig tilrettelegging. Målet med tilretteleggingen er at du kan begynne i arbeid igjen helt eller delvis, eller forebygge sykefravær.

Fysioterapeut eller ergoterapeut med godkjent kompetanse foretar funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk, og skriver en rapport. Arbeidsgiver bør være tilgjengelig under arbeidsplassbesøket. Etter arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver få tilbakemelding slik at forslag og tilrådinger kan følges opp i bedriften. Sykmelder skal bli informert om arbeidsplassvurderingen ved kopi av rapport.

Hvem kan søke?

Arbeidsplassvurdering er et tilbud til deg som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger eller som står i fare for å bli sykmeldt. Ordningen gjelder ikke ansatte i virksomheter som har egen bedriftshelsetjeneste, eller er tilknyttet fellesordning.

Varighet

NAV utbetaler honorar for inntil fire timer per oppdrag.

Hvordan søker du?

Du, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering.

Hvis du er ansatt i en IA-virksomhet, kan arbeidsgiver søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter til arbeidsplassvurdering. Arbeidsgiver kan kontakte en fysioterapeut eller ergoterapeut som oppfyller kompetansekravet om å kunne tilby arbeidsplassvurdering.

Du finner godkjente fysioterapeuter som er medlem av Norsk Fysioterapeutforbund på fysio.no. Du kan også kontakte godkjente fysioterapeuter som ikke er medlem av forbundet. Ergoterapeuter finner du på ergoterapeutene.org.

Etter oppdraget er gjennomført kan arbeidsgiver sende utfylt blankett NAV 08-07.14, Refusjonskrav med evaluering – forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter til NAV.

Hvis du ikke er ansatt i en IA-virksomhet er det NAV-kontoret som rekvirerer arbeidsplassvurdering etter avtale med deg og arbeidsgiver. Deretter avtaler du direkte med fysioterapeuten eller ergoterapeuten tid for funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk. Du har selv ansvar for å informere arbeidsgiveren, og for eventuell kontakt med tillitsvalgte eller verneombud.

Fysioterapeuten/ergoterapeuten sender deretter rapport med regning til den som har rekvirert arbeidsplassvurdering.

Rapportering

Rapport til NAV-kontoret skal inneholde fysioterapeutens/ergoterapeutens vurderinger og anbefalinger på bakgrunn av arbeidsplassbesøk og eventuell funksjonsundersøkelse. Rekvisisjon og rapportskjema – Arbeidsplassvurdering benyttes til dette. Rapporten bør være så konkret som mulig når det gjelder forslag til tiltak. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for denne typen rapportering til NAV-kontoret, jf folketrygdloven § 21-4. NAV-kontoret kan sende kopi av rapporten til sykmelder, jf forvaltningsloven § 13 b. nr. 2. Rapportens anbefalinger og forslag vil bli formidlet til arbeidsgiver hvis arbeidstaker gir sitt samtykke. 

Honorar / regning

Oppdraget vil bli honorert etter takst for påbegynt time, se satser. Det vil i tillegg bli gitt skyssgodtgjørelse for billigste reisemåte etter “Regulativ for reiser innenlands for statens regning". Tidsbruk i forbindelse med arbeidsplassvurdering er stipulert til inntil 4 timer for funksjonsundersøkelse, arbeidsplassbesøk og rapportskriving. Reisetid kommer i tillegg.

Regning og rapport blir sendt til den som har rekvirert arbeidsplassvurderingen. Det er ikke utarbeidet egen regningsblankett. Regningen må inneholde terapeutens navn, adresse og kontonummer, samt organisasjonsnummer eller personnummer. Videre må den sykmeldtes navn og fødselsdato framgå, og spesifikasjon av medgått tidsbruk fordelt på eventuell funksjonsvurdering, arbeidsplassvurdering inkludert rapportskriving, reisetid og beregnet skyssgodtgjørelse.