Individuell jobbstøtte (IPS)

IPS er en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er brukere med alvorlige og moderate psykiske lidelser, og eventuell tilleggsproblematikk som for eksempel rusavhengighet.

Hva er innholdet?

IPS - Individual Placement and Support - er en systematisk oppfølgingsmetode med en standardisert og metodikk basert på en manual. Individuell jobbstøtte fokuserer på å hjelpe mennesker ut i ordinært, lønnet arbeid fremfor lengre avklaring og kvalifisering i for eksempel skjermede tiltak, før inntreden i arbeidslivet. Modellen legger opp til en formalisert og integrert samhandling mellom kommune, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Hvor finnes det?

I 2011 tildelte Helsedirektoratet stimuleringsmidler til 17 IPS-inspirerte samarbeidsprosjekter i kommuner fordelt over hele landet. Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid etablert seks piloter for å prøve ut metoden i Norge i sin rendyrkede form (august 2013).

Utprøvingen sees i sammenheng med andre relevante satsinger, som Jobbmestrende oppfølging, ACT, Supported Employment, tilskuddsordningen Organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller og Senter for jobbmestring. Utprøvingen vil bli evaluert.    

Hvordan kommer jeg i kontakt?

Kontakt NAV for informasjon om hvilke kommuner som har prosjekter i ditt fylke.  

Se også om innføring av IPS (pdf) og manualer IPS (pdf).