Bakgrunn for tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen

Tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen er ikke hjemlet i lov eller forskrift, men er et resultat av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet (NHO, LO) og regjeringen.

Opprinnelig inngår tilretteleggingsgarantien i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009, jf. IA-avtalens vedlegg 4. Den er videreført i Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2014 - 2018.

Tilretteleggingsgarantien fra ble innført i etaten i 2008 etter et forsøk med 5 fylker i 2007. Den ble erstattet med tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen fra 1.1.2016. Endringen ble gjennomført for å styrke bruk av avtalen i det arbeidsrettede arbeidet, blant annet ved å tydeliggjøre målgruppe og bruk av ordningen. Avtalen er viktig i arbeidet med å øke bruken av ordinært arbeidsliv for å nå målet om å få flere i arbeid. Se omtale av endringen i Prop. 39 L (2014-2015).