Dagpenger og etablering av egen virksomhet

Language

Er du arbeidsløs og mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene mens du planlegger og etablerer virksomheten.

Les mer om endringene for dagpenger under etablering av egen virksomhet, som gjelder fra 1. januar 2018.

Du må først ha søkt og fått innvilget dagpenger på vanlig måte, før du søker om å beholde dagpenger mens du etablerer deg. Det er perioden du blir innvilget dagpenger for som avgjør hvor lenge du eventuelt kan få dagpenger under etablering. De 12 månedene som er beskrevet over gjelder altså bare hvis dagpengeperioden din varer så lenge.

Hvis søknaden godkjennes kan du få dagpenger i inntil 12 måneder.

Karantene

Er du selv skyld i at du er ledig, for eksempel at du har sagt opp jobben uten rimelig grunn, er det en karantenetid på 6 måneder før du kan få innvilget dagpenger under etablering. Du kan altså ikke få dagpenger under etablering i denne perioden.

Permitterte kan ikke søke om å motta dagpenger under etablering.

Når NAV vurderer søknaden legger vi vekt på dette:

  • Etableringen må antas å føre til at du kan forsørge deg selv.
  • Virksomheten må være ny.
  • Loven stiller som absolutt krav at virksomheten er din «egen». Det innebærer at virksomheten
    • enten må være et enkeltpersonforetak, eller
    • er et selskap hvor du eier flere enn halvparten av aksjene eller andelene
  • Virksomheten skal etableres og drives i Norge.
  • Virksomheten må være meldt inn i de nødvendige offentlige registrene.
  • Du må innhente en næringsfaglig vurdering av etableringsplanene fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette.

Søknad og skjema

Du finner søknadsskjema under "Skjema og søknad" til høyre. 

Slik fyller du ut meldekort

Det er spesielle regler for hvordan du fører meldekort når du mottar dagpenger under etablering.  

Les mer om etablering av egen virksomhet på altinn.no.