Dagpenger når du er permittert

De vanlige reglene om dagpenger gjelder også for permitterte, og permitterte kan søke dagpenger når de har mistet arbeid på samme måte som arbeidsledige. For permitterte gjelder noen tilleggsregler og presiseringer.

Fra 1. januar 2019 er det endringer i regelverket for dagpenger når du er permittert. Les mer om endringene som gjelder fra og med 2019.

Hva er permittering?

En permittering er ikke det samme som oppsigelse eller permisjon. En permittering innebærer at du midlertidig fritas for plikten til å komme på jobb og gjøre arbeid, mens arbeidsgiveren tilsvarende fritas for plikten til å betale deg lønn. Du kan ha rett til dagpenger for hele eller deler av permitteringsperioden.

Hvem kan få dagpenger ved permittering?

Du må oppfylle de samme vilkårene som for dagpenger. Dette innebærer at du har samme plikter som alle andre dagpengemottakere, men det finnes noen særregler for permitterte:

  • Permitteringen må skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke.
  • Arbeidsgiver må ha gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen.
  • Situasjonen må være midlertidig

Hvordan søker du?

For å søke om dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker. Du kan få veiledning fra NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33.

Søk dagpenger

Når du søker dagpenger må NAV ha en del informasjon fra deg som du må legge ved søknaden. Les mer om vedlegg.

Årsaken til permitteringen

Hvis du (eller tillitsvalgtsapparatet ditt) og arbeidsgiveren er enige om permitteringsårsakene, vil du som hovedregel ha rett til dagpenger, forutsatt at du oppfyller de øvrige vilkårene for dagpenger.

Hvis du og arbeidsgiveren ikke er enige, vil NAV vurdere permitteringsårsaken nærmere. Hvis vilkårene for å permittere ikke er tilstede, har du ikke rett på dagpenger.

NAV må ha dokumentasjon på alle forhold ved permitteringen. Når du søker om dagpenger ved permittering vil du få beskjed om hvilke opplysninger som er nødvendig.

Arbeidsgiveren må fylle ut skjemaet som heter bekreftelse på permitteringsårsak NAV 04-08.04.

Når du er eneste ansatte i eget aksjeselskap

Når du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker. Du kan derfor permitteres, og du kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også når du selv eier selskapet, og selv om du er den eneste ansatte. Du er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.

Du må forklare NAV hva du som arbeidsgiver har gjort for å begrense behovet for permittering. Du må også forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppsto og hva du som arbeidsgiver har gjort for å avhjelpe situasjonen. Du må også forklare hvordan du planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.

Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. All aktivitet du utfører i selskapet er av betydning, uavhengig av om arbeidet utføres i rollen som ordinært ansatt, daglig leder, arbeidende styreformann eller annet.

Hvor lenge kan du få dagpenger ved permittering?

Dersom permitteringen blir iverksatt før 1. januar 2019 vil man bli omfattet av gammelt regelverk. Blir permitteringen iverksatt fra 1. januar 2019 vil man bli omfattet av nytt regelverk. Datoen permitteringen er iverksatt fra, regnes i denne sammenheng fra og med første lønnspliktdag.

For permitteringer iverksatt før 1. januar 2019:

Permitteringsperioden uten lønn er begrenset til 49 uker innenfor en 18-månedersperiode. Permitteringsperioden blir regnet fra og med første virkedag etter at lønnspliktdagene er over. Etter 30 uker med dagpenger ved permittering har arbeidsgiver lønnsplikt i 1 uke (5 arbeidsdager). Deretter kan den permitterte motta dagpenger ved permittering i ytterligere inntil 19 uker. Du må søke om gjenopptak av dagpengene dine etter de første 30 ukene. Søk om gjenopptak.

For permitteringer iverksatt fra 1. januar 2019:

Permitteringsperioden uten lønn er begrenset til 26 uker innenfor en 18-månedersperiode. Permitteringsperioden blir regnet fra og med første virkedag etter at lønnspliktdagene er over.

Permitteringsperioden er knyttet til arbeidsgiver. Selv om du har mottatt dagpenger i 26 eller 49 uker ved permittering hos én arbeidsgiver, kan du få innvilget ny permitteringsperiode hos annen arbeidsgiver, så lenge du ikke har overskredet den ordinære perioden for rett til dagpenger.

Hvis du har brukt opp retten til dagpenger på 104 eller 52 uker mens du er permittert, må du søke på nytt. Du må oppfylle alle vilkårene for å ha rett til en ny periode med dagpenger.

For permitterte i fiskeindustrien gjelder egne regler:

  • Arbeidstiden må være redusert med minst 40 prosent.
  • Maksimal periode med rett til dagpenger er 52 uker innenfor en 18-måneders periode.
  • Permitterte i fiskeindustrien slipper ventedager.

Les mer om spesielle tilfeller:

Hvem skal holde oversikt over mine uker som permittert?

Arbeidsgiveren din holder oversikt over de ukene du er permittert. Det er de dagene/ukene som arbeidsgiveren din ikke har plikt til å betale deg lønn som teller med i perioden du forbruker av permitteringen.

Dager/uker med permisjon, ferie og sykdom regnes ikke i permitteringsperioden.

Når du er permittert må du informere arbeidsgiveren din om forhold som kan ha betydning for antall uker som du er permittert. Arbeidsgiveren din må holde oversikt over når han igjen har plikt til å betale deg lønn.

For permitteringer iverksatt før 1. januar 2019:

  • Når du har vært permittert i  30 uker i løpet av de siste 18 månedene, må arbeidsgiveren betale deg lønn i 5 arbeidsdager, hvis permitteringen fortsetter.
  • Vedtaket ditt om dagpenger under permittering stanser opp når NAV har telt til 30 uker, men opplysninger fra deg og arbeidsgiver kan føre til at NAV justerer regnskapet.
  • Når du har vært permittert i til sammen 49 uker i løpet av de siste 18 månedene, må arbeidsgiveren igjen betale deg lønn, enten permitteringen fortsetter eller ikke. Vedtaket ditt om dagpenger under permittering stanser opp når NAV har telt til 49 uker, men nye opplysninger om sykdom, ferie eller liknende kan føre til at NAV justerer regnskapet.

For permitteringer iverksatt fra 1. januar 2019:

  • Når du har vært permittert i til sammen 26 uker i løpet av de siste 18 månedene, må arbeidsgiveren igjen betale deg lønn, enten permitteringen fortsetter eller ikke. Vedtaket ditt om dagpenger under permittering stanser opp når NAV har telt til 26 uker, men nye opplysninger om sykdom, ferie eller liknende kan føre til at NAV justerer regnskapet.

Selv om du ikke har rett til dagpenger, kan dager/uker i permitteringsperioden fortsette som normalt. Dette gjelder for eksempel hvis du er i arbeid under løpende permittering som utgjør mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid.

Hvis du jobber mer enn 6 uker i ordinært arbeid  for arbeidsgiveren du er permittert fra, blir permitteringen avbrutt. Den perioden du har jobbet teller ikke som permitteringsuker. Arbeidsgiveren må eventuelt varsle og iverksette en ny permittering senere.

Hold kontakt med arbeidsgiveren din om permitteringen, og informer NAV om det som kan ha betydning for dagpengesaken din. Fyll ut meldekortene riktig.

Logg inn på nav.no og se Dine utbetalinger for informasjon om hvor mye du har brukt av permitteringsperioden med dagpenger.

I fiskeforedlings- eller fiskeoljebedrifter er det egne permitteringsregler.

Hvordan fylle ut meldekort i arbeidsgiverens lønnspliktperiode?

Alt arbeid skal føres opp på meldekortet, enten det er lønnet eller ulønnet. Dette gjelder også arbeid i egen næringsvirksomhet, samt kvelds- og nattarbeid. Utbetales lønn for flere timer enn det faktisk er utført arbeid i, skal antall lønnede timer føres opp.

Når du blir permittert, skal du ikke føre timer på meldekortene for den perioden arbeidsgiveren din har lønnsplikt etter permitteringslønnsloven.

For permitteringer iverksatt før 1. januar 2019:

Under en permittering består arbeidsgiverens lønnsplikt av å betale de 10 første arbeidsdagene etter at du er permittert. Etter at du har vært permittert i 30 uker påløper en lønnspliktperiode nr. 2, som utgjør en periode på 5 dager.

For permitteringer iverksatt fra 1. januar 2019:

Under en permittering består arbeidsgivers lønnsplikt av å betale de 15 første arbeidsdagene etter at du er permittert.

Hvis du faktisk utfører arbeid i det tidsrommet av permitteringen der arbeidsgiveren din har lønnsplikt, skal dette føres opp på meldekortene den eller de dagen(e) arbeidet utføres. Dette vil også føre til en forskyvning av lønnspliktsperioden, fordi denne perioden kun løper for de dagene du er fritatt for arbeidsplikt. Dagpenger fra NAV innvilges ikke før lønnspliktsperioden er avviklet. 

Særregler for permitterte

Geografisk og yrkesmessig mobilitet

Når du er permittert må du som andre arbeidsledige være villig til å ta annet arbeid for å ha rett til dagpenger under permitteringen.

NAV vil normalt akseptere at den som er delvis permittert og/eller permittert i kort tid, ikke har like mange muligheter som den som er helt permittert over lang tid eller ordinært arbeidsledig. Tilsvarende stiller NAV større krav til den som er uten arbeid over lengre tid, og NAV kan stanse dagpengene hvis du ikke er villig til å flytte for å ta en annen jobb.

Du har plikt til å akseptere jobbtilbud som ikke varer lengre enn permitteringsperioden. Hvis du mener at permitteringen hindrer deg fra å ta arbeid andre steder i landet (hel- eller deltid), må du forklare det i dagpengesøknaden. Hvis et jobbtilbud kommer i konflikt med permitteringen, kan NAV vurdere om det er rimelig at du avslår jobbtilbudet.

Grensearbeidere

Permitterte grensearbeidere er unntatt fra kravet om at de må bo eller oppholde seg i Norge for å få dagpenger. Les mer om permitterte grensearbeidere som oppholder seg i annet EØS-land (bostedslandet).

Grupper som ikke har rett til dagpenger under permittering

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til dagpenger ved permittering.

Ansatte i eget AS anses ikke som selvstendig næringsdrivende og har normalt rett til dagpenger ved permittering.

Tilkallingshjelper og frilansere

For å permittere en ansatt må det finnes en arbeidsavtale der arbeidsgiveren har forpliktet seg til å tilby en bestemt mengde arbeid. Hvis det ikke finnes en slik arbeidsavtale kan den ansatte heller ikke permitteres. Eksempler er frilansere der det ikke er avtalt en bestemt mengde arbeid, og tilkallingshjelper uten faste vakter.

Tilkallingshjelper og lignende arbeidsforhold kan ha rett til ordinære dagpenger i perioder hvor de står uten oppdrag.

Ansatte i offentlig virksomhet og kulturinstitusjoner

Som hovedregel har ikke offentlig ansatte krav på dagpenger ved permittering. Det samme gjelder ansatte ved kulturinstitusjoner som blir drevet med vesentlig støtte fra det offentlige.

Et unntak er offentlige virksomheter som blir drevet etter samme prinsipper som privat næringsvirksomhet, og som er organisert som selvstendige enheter. Her blir det lagt vekt på om driften fullt ut baserer seg på salg av varer og tjenester til oppdragsgivere eller kunder i det åpne markedet.

Begrensningen for ansatte i offentlig virksomhet og kulturinstitusjoner gjelder ikke hvis permitteringen skyldes arbeidstvist, brann, ulykke, naturkatastrofe eller andre uforutsette hendelser.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. Blir du sagt opp eller sier opp selv i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.