Dagpenger når du er arbeidsledig

Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av arbeidsløshet. For å få dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker hos NAV.

Hvem kan få dagpenger?

Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du

 • har fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent)
 • har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i året som gikk, eller minst 3 G i løpet av de 3 siste avsluttede kalenderårene
 • er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag
 • er reell arbeidssøker
 • bor eller oppholder deg i Norge

Det er spesielle regler hvis du er

Når kan du søke?

Du kan søke om dagpenger en uke før den første dagen du har blitt helt eller delvis arbeidsledig.

Det er viktig at du ikke søker for tidlig. NAV kan ikke innvilge deg dagpenger før vilkårene for dagpenger er oppfylt, og en for tidlig innsendt søknad kan dermed gi avslag.

Hvordan søker du om dagpenger?

For å søke om dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker. Du kan få veiledning på NAV-kontoret hvis du bruker PC i publikumsmottaket.

Søk dagpenger

Når du søker dagpenger må NAV ha en del informasjon fra deg som du må legge ved søknaden. Les mer om vedlegg til dagpengesøknaden.

Hvis du har hatt avbrudd i stønadsperioden på inntil 52 uker og ønsker dagpenger på nytt, må du som hovedregel søke gjenopptak av dagpenger.

Fra når kan du få dagpenger?

Hvis du registrerer deg som arbeidssøker, har du krav på dagpenger fra den datoen du registrerer deg hvis du leverer en fullstendig dagpengesøknad innen 4 uker. Normalt vil du altså ha inntil 4 uker på å skaffe all nødvendig dokumentasjon, uten at du taper dagpenger. Hvis du trenger mer tid enn 4 uker må du kontakte NAV.

Det betyr at du bør registrere deg første dag du er arbeidsledig, og levere søknad senest innen 4 uker.

Hvis du mottar sluttkompensasjon fra tidligere arbeidsgiver, er hovedregelen at du ikke har rett til dagpenger før perioden sluttkompensasjonen gjelder for tar slutt. Du kan likevel søke om dagpenger fra første dag du blir arbeidsledig slik at NAV kan vurdere fra hvilket tidspunkt du har rett til dagpenger. I søknaden må du legge ved kopi av den avtalen som er inngått med arbeidsgiver om sluttkompensasjon.

Hva er ventetid?

Hvis du får innvilget dagpenger, vil du ikke få dagpenger de 3 første dagene. Disse dagene kalles ventedager.

Du må registrere deg med én gang, selv om du ikke vil få utbetalt dagpenger for ventedagene.

Ventetiden begynner å løpe fra den datoen du får innvilget dagpenger. Hvis du får arbeid, er syk eller har annen aktivitet der du ikke har krav på dagpenger, blir ventetiden tilsvarende forlenget.

Du må bli ferdig med ventedagene i løpet av de første 15 virkedagene etter at du har fått innvilget dagpenger. Hvis ikke blir  dagpengene dine stanset. Du får ikke et vedtaksbrev fra NAV om stans av dagpenger, og må derfor selv følge med på dette. Hvis dagpengene dine blir stanset og du fortsatt er arbeidsledig, må du søke om dagpenger på nytt.

Hvis du selv er skyld i at du mistet jobben og du ikke har en rimelig grunn, så blir ventetiden minst 12 uker. Du må likevel sende meldekort i hele ventetiden. Les mer om forlenget ventetid.

Meldekort og opplysninger til NAV

For å motta dagpenger plikter du å holde NAV orientert om din situasjon. Meldekortet gir opplysninger om du fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøker, om du har arbeidet og eventuelt hvor mange timer du har arbeidet de siste 14 dagene. Du må også krysse av for sykdom, ferie, kurs og andre opplysninger. Du må fylle ut meldekortene nøyaktig og sende dem i rett tid. Les mer om meldekort.

Hvis du sender meldekortene for sent vil du få trekk i dagpengene.

Du må sende meldekort fra du registrerte deg som arbeidssøker selv om du ikke har fått svar på søknaden ennå.

Hvis du gir gale opplysninger til NAV kan det få betydning for retten til videre stønader, og du kan få både krav om tilbakebetaling og straffeansvar. Les mer om uriktige og mangelfulle opplysninger.

Hvor mye får du i dagpenger?

Dagpengene beregnes på bakgrunn av hva du hadde i lønnsinntekt og eventuelle trygdeytelser i fjor (eller snittet av de 3 siste årene før du søkte dagpenger). Dagpengene utgjør omtrent 62,4 prosent av inntekten før skatt. Inntekt over 6 G og engangsstønad ved fødsel regnes ikke med i grunnlaget for dagpengene.

Disse stønadene tas med i beregningen av dagpenger:

 • Sykepenger
 • Omsorgspenger
 • Pleiepenger
 • Opplæringspenger
 • Svangerskapspenger
 • Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
 • Dagpenger (fra en tidligere periode)

Har du bidragsplikt eller forsørger barn under 18 år, får du et tillegg på 17 kroner per barn 5 dager i uken. Du kan også søke om barnetillegg for barn som er bosatt i et land som omfattes av EØS-reglene og/eller Nordisk konvensjon om trygd. Hvis begge foreldre får dagpenger, er det bare én av foreldrene som får tillegget utbetalt.

Reduksjon i dagpengene når du jobber, er syk, har ferie og lignende

Dagpengene kan bli redusert på bakgrunn av opplysningene du oppgir i meldekortene.

Hvis du har vært i arbeid eller annen aktivitet som likestilles med arbeid, blir dagpengene redusert. Hvis du har vært i aktivitet i mer enn halvparten av den fastsatte vanlige arbeidstiden din i meldeperioden, får du ikke dagpenger for den perioden. «Vanlig arbeidstid» er den arbeidstiden du har hatt før du ble helt eller delvis arbeidsledig. NAV fastsetter vanlig arbeidstid, og dette går fram av vedtaket som du får av NAV.

Hvis du har vært sykmeldt får du ikke dagpenger, men du kan ha rett til sykepenger.

Hvis du har ferie, har du normalt ikke rett til dagpenger, men det er unntak. Les mer om ferie og ytelser fra NAV.

Hvis du får pensjoner eller andre ytelser fra NAV kan dagpengene blir redusert mot disse ytelsene.

Hvis du har omsorgslønn i kombinasjon med dagpenger, kan det medføre en reduksjon eller et bortfall av dagpengene.

Hvor lenge kan du få dagpenger?

Lengden avhenger av hvor høy arbeidsinntekt du har hatt i kalenderåret før, eller i gjennomsnitt i de 3 kalenderårene før du søker om dagpenger. Det vil si

 • 104 uker ved arbeidsinntekt på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp
 • 52 uker ved arbeidsinntekt under 2 ganger folketrygdens grunnbeløp

Særregler for enkelte grupper

 • Nydimitterte vernepliktig kan få dagpenger i maksimalt 26 uker.
 • Permitterte får dagpenger i inntil 49 uker innenfor en 18-månedersperiode, hvis arbeidstiden er redusert med minst 50 prosent. Etter 30 uker med dagpenger ved permittering har arbeidsgiver lønnsplikt i 1 uke (5 arbeidsdager). Deretter kan den permitterte motta dagpenger ved permittering i ytterligere inntil 19 uker.
 • Permitterte i fiskeindustrien kan få dagpenger i maksimalt 52 uker innenfor en 18-månedersperiode. Arbeidstiden må være redusert med minst 40 prosent.

Dagpenger og utdanning

Hvis du er under utdanning eller opplæring har du som hovedregel ikke rett til dagpenger, men det finnes unntak. Les mer om dagpenger og utdanning.

Dagpenger og etablering av egen virksomhet

Er du arbeidsløs og mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene mens du planlegger og etablerer virksomheten. Les mer om dagpenger og etablering.

Meld fra om endringer

Hvis du ikke lenger oppfyller vilkårene for rett til dagpenger, stanser NAV utbetalingen. Les mer om å miste retten til dagpenger.

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Dagpengene er skattepliktige og utbetales på bakgrunn av meldekortet som du sender hver 14. dag. Hvis du har fylt ut meldekortet riktig og har sendt det til rett tid, vil du få utbetaling 2-3 dager etter at NAV har registrert meldekortet.

Du kan sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger