Dagpenger og vanlig arbeidstid

Din vanlige arbeidstid er den arbeidstiden du hadde før du ble helt eller delvis arbeidsledig.

Fra 1. juli 2017 ble reglene for hvordan NAV skal regne ut vanlig arbeidstid for dagpenger endret. Se mer informasjon om regelendringer for dagpenger.

Retten til dagpenger avhenger av at du har tapt minst 50 prosent av din vanlige arbeidstid. (40 prosent om du er permittert fra fiskeforedlingsindustri).

  • Dagpenger regnes ut fra vanlige arbeidstid, som vil si arbeidstiden du hadde før du ble helt eller delvis arbeidsledig. Denne arbeidstiden beregnes etter faste regler, og det er ikke rom for skjønn.
  • Hvis du søker om ny periode med dagpenger, blir det du eventuelt jobber nå sammenlignet med din vanlige arbeidstid, altså den arbeidstiden du hadde før du ble helt eller delvis ledig. Hvis du arbeider mer enn halvparten av din vanlige arbeidstid, har du ikke rett på dagpenger.
  • Hvis du i løpet av en stønadsperiode har vært i arbeid, påvirker det dagpengene dine. Hvis du i en periode jobber mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid har du ikke rett til dagpenger.. Arbeider du 50 prosent eller mindre av din vanlige arbeidstid blir dagpengene redusert.

Slik beregnes vanlig arbeidstid

Når vi beregner din vanlige arbeidstid ser vi på det du jobbet før arbeidstiden din ble redusert, altså før du ble helt eller delvis ledig.

Vanlig arbeidstid kan aldri settes høyere enn 40 timer per uke.

Perioder med verneplikt, foreldrepenger eller sykepenger kan anses som arbeid. For mer informasjon kan du kontakte NAV på 55 55 33 33.

Fast arbeid

Dersom du har hatt fast arbeidstid i minst 6 måneder før du ble delvis eller helt ledig, vil dette være din vanlige arbeidstid.

Varierende arbeidstid

  • Har du hatt varierende arbeidstid eller et kortere arbeidsforhold enn 6 måneder, vil din vanlige arbeidstid være gjennomsnittet av det du har jobbet de siste 12 måneder før arbeidstiden din ble redusert siste gang.
  • Dersom du ønsker det, og opplyser om dette i søknaden din, kan NAV i stedet bruke snittet av de siste tre årene, enn å beregne ut fra de siste 12 månedene. Da beregner vi arbeidstiden på bakgrunn av gjennomsnittet av alle arbeidstimene du har hatt de siste 36 månedene, før arbeidstiden din ble redusert siste gang. Du må da legge ved nøyaktig dokumentasjon på hvor mange timer du har arbeidet, og når arbeidet har vært utført. Hvis du har hatt fast arbeidstid de siste 6 månedene før din siste arbeidstidsreduksjon, er det ikke nødvendig å be om beregning etter dette alternativet.

Uansett hvilken beregningsregel som brukes er det viktig at du dokumenterer godt hvor mye arbeid du har hatt. 

Slik reduseres dagpengene når du er i delvis arbeid

I de periodene du arbeider mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid har du ikke rett til dagpenger. Det betyr at om du jobber mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid, vil du miste alle dagpengene i den meldekortperioden (to uker).

  • Du kan jobbe og fortsatt motta dagpenger dersom du ikke jobber mer enn 50 prosent av den arbeidstiden du hadde før du ble helt eller delvis arbeidsledig. Dagpengene reduseres etter hvor mye du jobber.
  • Dagpengene beregnes for hver meldeperiode, på bakgrunn av din fastsatte vanlige arbeidstid og det du har oppført av arbeidstid på meldekortet.
  • Utbetalingen av dagpenger reduseres med en andel som tilsvarer det du har arbeidet, holdt opp mot din vanlige arbeidstid.

For eksempel vil en person som har en vanlig arbeidstid på 20 timer per uke, kunne arbeide gjennomsnittlig opptil 10 timer per uke, og likevel motta reduserte dagpenger. Hver arbeidstime medfører at ukesatsen for dagpenger reduseres med 1/20-del.

Hvert meldekort gjelder for to uker og beregnes som en helhet. Så lenge du har krav på dagpenger for hele meldekortperioden, slås alle arbeidstimene for de to ukene sammen, før det beregnes om du har krav på dagpenger for perioden, og hvor mye dagpengene eventuelt blir redusert. Har du jobbet mer enn 50 prosent av din vanlige arbeidstid på meldekortet, vil du ikke få utbetalt dagpenger.

For eksempel vil en person med en arbeidstid på 37,5 timer per uke før arbeidsledighet, kunne jobbe inntil halvparten av dette per uke og motta reduserte dagpenger. Jobber vedkommende mer enn 37,5 timer i løpet av en to ukers-periode, faller retten til dagpenger bort for denne perioden.

Dersom du bare har krav på dagpenger for deler av meldekortet, for eksempel fordi du er innvilget dagpenger fra midtveis i en meldekortperiode, eller har krysset av på meldekortet for fravær eller sykdom, kan dette påvirke utbetalingen.