Søke arbeid i et annet EØS-land med norske dagpenger

Du kan på visse vilkår motta norske dagpenger i påvente av arbeid mens du oppholder deg i arbeidssøkerlandet.

Hvem kan få beholde dagpengene?

Vilkårene er at du må

 • være omfattet av bestemmelsene i EØS-avtalen
 • ha opparbeidet deg rett til dagpenger i Norge
 • være helt arbeidsledig
 • ha stått registrert hos NAV som arbeidssøker i minst 4 hele uker innenfor de siste 12 ukene før avreise. Hvis du har avbrudd i ledighetsperioden på grunn av arbeid, må du stå registrert som arbeidssøker i 4 nye hele uker. Et unntak fra fireukersregelen er arbeid inntil 2 dager, uavhengig av antall timer du har arbeidet totalt. Du kan også få unntak fra fireukersregelen hvis du skal følge med din ektefelle/samboer som allerede har fått jobb i et annet EØS-land.
 • ha stått registrert hos NAV som arbeidssøker i minst fire hele uker innenfor de siste 12 ukene før avreise (avbrudd i ledighetsperioden på grunn av arbeid, uavhengig av arbeidsforholdets lengde, medfører at du må stå registrert som arbeidssøker i 4 nye hele uker)
 • ha rett til dagpenger i påvente av arbeid i alle fire ukene

Du har ikke anledning til å søke arbeid i et annet EØS-land hvis du

 • er permittert
 • er tiltaksdeltaker eller du har fått tilbud om tiltak
 • etablerer egen virksomhet
 • mottar forskutterte dagpenger ved konkurs

Du kan reise ut med attest PD U2 i opptil tre måneder i løpet av en stønadsperiode.

Hvordan søker du?

Du må søke NAV om attest PD U2 (NAV 04-02.01), som du finner under "Skjema og søknad".

Det er ikke et krav at du oppholder deg i Norge så lenge du allerede har søkt NAV om eksport av dagpenger før avreise. Du må søke NAV om eksport av dagpenger før du reiser, og du kan ikke reise før den datoen du oppgir som utreisedato i søknaden din.

Hvor lenge kan du beholde dagpengene?

Du kan behold dagpengene for den perioden som er angitt i attesten.

Du kan likevel ikke få dagpenger lenger enn den maksimale stønadsperioden på 52 eller 104 uker.

Tilbakekomst til Norge

Får du ikke arbeid i det landet du reiser til, kan du fortsette stønadsperioden i Norge. Du må melde deg på ditt NAV-kontor for å vise at du er tilbake i Norge. Dagpengene stanser ved utløpet av de tre månedene, og det må søkes på nytt når du er tilbake.

Dette kan du gjøre selv

Registrere deg som arbeidssøker hos NAV

 • Sende elektronisk meldekort
 • Legge ut din CV for arbeidsgivere uten noen annen tilknytning til NAV
 • Søke etter ledige stillinger
 • Abonnere på stillingsannonser via jobbmail

Andre ordninger som kan være aktuelle

Eures-tjenesten i NAV - søke jobb i utlandet

Har du spørsmål, kan du kontakte NAV på telefon.