Permitteringsregler ved høytider

Når permitteringen varer 6 uker eller mindre, får du som hovedregel ikke dagpenger fra og med 20. desember til og med 1. januar. Disse dagene kan heller ikke regnes som ventedager. Det samme gjelder fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag.

For at NAV skal kunne utbetale dagpenger i disse periodene, må permitteringen vare i mer enn 6 uker. De samme reglene gjelder også for permitterte i fiskeforedlingsindustrien og fiskeoljeindustrien.

Unntak ved søknad om dispensasjon

Bedriften kan søke om dispensasjon fra hovedregelen om permittering i forbindelse med jul og påske, når permitteringen skyldes ulykke, naturomstendigheter eller andre uforutsette hendelser.

Det finnes ikke et eget søknadsskjema eller blankett for dette. Arbeidsgiveren din kan sende inn en skriftlig søknad til NAV på følgende måte:

Gå inn på skjemaer for arbeidsgivere og velg «Førsteside for innsendelse – arbeidsgivere». Velg tema «Permittering og masseoppsigelse» og trykk «neste steg». Velg deretter alternativ nr. 3 «Tiltaksbedrifter, kursarrangører og andre virksomheter». I feltet NAV-enhet skriver man «NAV Arbeid og ytelser dagpenger under permittering» og trykker «Neste». Klikk deretter på «Last ned».

Søknaden om dispensasjon legges sammen med førstesiden. Arbeidsgiveren din vil motta et skriftlig vedtak fra NAV.

NAV kan gi dispensasjon

  • ved permittering på grunn av kulde og når stans av arbeidet er begrunnet med sikkerhetsmessige eller byggtekniske hensyn. Arbeidstilsynets uttalelse skal legges til grunn
  • ved stopp i råstofftilgangen til fiskeindustribedrifter som utelukkende baserer driften på fersk fisk. Det er en forutsetning at bedriften ikke kan få tilført fersk fisk i det aktuelle tidsrommet. Hvis kvoten er fisket opp regnes det som forutsigbart og kan ikke alene danne grunnlag for dispensasjon
  • hvis seksukersregelen fører til forskjellsbehandling og tap av inntekt for enkelte av arbeidstakerne som er permitterte i en og samme bedrift
  • hvis de ansatte har ulik permitteringsturnus ved rullerende permittering
  • hvis de ansatte får bedriftsintern opplæring i permitteringsperioden
  • hvis permitterte tas kortvarig inn i arbeid for å utføre helt nødvendige oppgaver
  • når permitteringsgrunnen kan forklares med konjunkturbestemt mangel på arbeid, finanskrise eller lignende, med mindre det er indikasjoner på at bedriften legger kortvarige permitteringer til høytiden med sikte på å gjenoppta driften over nyttår eller påske

NAV kan også gi dispensasjon i andre tilfeller, forutsatt at permitteringen ikke har sammenheng med høytiden. Det vil si at årsaken til permitteringen kunne ha oppstått når som helst, og at det er tilfeldig at det skjedde i forbindelse med jul eller påske. NAV legger vekt på hvor lenge permitteringen varer, for eksempel om permitteringslengden er tett opp til seksukersgrensen.