Krav til minsteinntekt

Har du fått innvilget dagpenger fra før 1. juli 2019 må du hatt arbeidsinntekt fra ett eller flere lønnede arbeidsforhold på minst 1,5 G (grunnløpet i folketrygden) i året som gikk, eller minst 3 G i løpet av de tre siste avsluttede kalenderårene for å ha rett til dagpenger.

Søker du dagpenger fra 1. juli 2019 eller senere må du hatt arbeidsinntekt fra ett eller flere lønnede arbeidsforhold på minst 1,5 G (grunnløpet i folketrygden) de 12 siste avsluttede kalendermånedene eller minst 3 G i løpet av de 36 avsluttede kalendermånedene for å ha rett til dagpenger.

Med inntekt fra lønnede arbeidsforhold menes utbetalt lønn der du har utført arbeid etter en arbeidsavtale hos en arbeidsgiver. Folketrygdytelsene foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger er likestilt med arbeidsinntekt og regnes med i minsteinntekten. Øvrige ytelser fra NAV, lønn i enkelte arbeidsmarkedstiltak, avkastning av formue (aksjeinntekter, leieinntekter og lignende) og inntekt fra egen næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger.

En og samme inntekt gir bare rett til dagpenger i en enkelt stønadsperiode på enten 52 eller 104 uker. Det betyr at hvis du får en jobb, og blir arbeidsledig igjen etter at stønadsperioden er utløpt, må du ha opparbeidet deg en ny minsteinntekt på 1,5 G for å kunne søke dagpenger på nytt.

Merk at det er egne regler om minsteinntekt for nydimitterte.