Gjenopptak av dagpenger

Hvis du tidligere har hatt dagpenger og skal søke på nytt etter en periode uten dagpenger, kan du sende en søknad om gjenopptak. Forutsetningen er at avbruddet ikke har vart mer enn 52 uker.

Avbrudd i stønadsperioden

Har du hatt avbrudd i stønadsperioden på inntil 52 uker og ønsker dagpenger på nytt, trenger du som hovedregel ikke å sende ny fullstendig søknad. Du skal i stedet søke om gjenopptak av dagpenger.

Dette kan også gjelde ved avbrudd på over 52 uker på grunn av:

  • deltakelse i arbeidsmarkedstiltak
  • avtjening av verneplikt
  • sykdom på grunn av graviditet

I disse tilfellene må du uansett kontakte NAV.

Ved gjenopptak av dagpenger slipper du tre nye ventedager.

Hvordan søker du om gjenopptak?

Hvis du ikke allerede er registrert som arbeidssøker og sender meldekort, må du gjøre dette først. Deretter søker du om gjenopptak av dagpenger. Du kan søke elektronisk på Ditt NAV.

Hvis årsaken til avbruddet er arbeid, må du legge ved

  • kopi av alle arbeidsavtaler du har fått siden sist du søkte dagpenger
  • oppsigelsesbrev med opplysninger om sluttårsak og dato oppsigelse ble levert. Har du ikke fått eller gitt oppsigelse, kan du i stedet levere skjemaet «bekreftelse på sluttårsak/nedsatt arbeidstid» utfylt av din arbeidsgiver.

Selv om du ikke har mistet jobben, men bare har redusert antall arbeidede timer, eksempelvis fordi du er tilkallingsvikar, må du dokumentere årsaken til at du har mindre arbeid nå, og fra hvilken dato dette gjelder.

Hvis årsaken til avbruddet er utdanning, må du legge ved

  • dokumentasjon på at utdanningen er fullført, og hvilken dato du gjennomførte siste eksamen.

Hvis årsaken til avbruddet er at NAV stanset dine dagpenger som følge av at du ikke oppfylte vilkårene om å være reell arbeidssøker, må du legge ved dokumentasjon som viser at du nå fyller disse vilkårene. Hvis dagpengene dine eksempelvis ble stanset fordi du ikke kunne ta arbeid eller delta i tiltak på grunn av manglende barnepass, må du dokumentere at du nå har barnepass.

Ny beregning av dagpengegrunnlaget

Ved gjenopptak får du som hovedregel utbetalt samme dagpengebeløp som før. Du kan likevel be om å få fastsatt dagpengegrunnlaget på nytt når du har hatt avbrudd i stønadsperioden på grunn av arbeid i minst 12 uker, og dette vil gi deg et høyere dagpengegrunnlag. Det kan lønne seg å få ny beregning når du har tjent mye året før du gjenopptar stønaden. Dersom du har tjent godt samme år som du søker om gjenopptak, kan du i stedet søke om å få fastsatt nytt dagpengegrunnlag ved årsskiftet. Du kan velge at dagpengegrunnlaget beregnes på nytt med virkning fra:

  • Når du gjenopptar dagpengene. Dagpengene blir da beregnet med utgangspunkt i hva du hadde i inntekt i fjor (eller snittet av de 3 siste årene før du søkte gjenopptak av dagpenger).
  • Årsskiftet etter at du gjenopptar dagpengene dine. Dagpengene blir da etter årsskiftet beregnet med utgangspunkt i inntekten du hadde kalenderåret før årsskiftet (eller snittet av de tre siste årene før årsskiftet).

Dersom du ønsker ny beregning av dagpengegrunnlaget, må du gjøre et valg om hvilket av disse alternativene du ønsker når du leverer en søknad om gjenopptak av dagpenger.

Hvis du får fastsatt dagpengegrunnlaget på nytt, kan du også få en ny beregning av din vanlige arbeidstid per uke.

Vanlig arbeidstid er et timetall som fastsettes av NAV på bakgrunn av hvor mye du jobbet tidligere, og som blant annet brukes hvis du er delvis i jobb og dagpengene skal graderes. Det kan lønne seg å få fastsatt vanlig arbeidstid på nytt dersom den  blir høyere enn forrige gang NAV fastsatte vanlig arbeidstid, for da kan du jobbe mer før du mister retten til dagpenger.

Hvis du ønsker å få beregnet din vanlige arbeidstid på ny, må du vedlegge dokumentasjon på alle arbeidede timer du har hatt de siste 12 måneder. Du trenger ikke å levere dokumentasjon du allerede har levert tidligere om igjen. Du bør da skrive i søknaden din hva du har levert tidligere.

Unntak fra hovedregelen om gjenopptak

  • Hvis du er permittert og avbruddet skyldes at du er tilbake i arbeid hos arbeidsgiveren din i mer enn seks uker i permitteringsperioden, må du søke om dagpenger på nytt. Dette betyr tre nye ventedager.
  • Hvis du har vært under utdanning som har vart i mer enn tolv uker, må du også søke om dagpenger på nytt. Dette betyr tre nye ventedager. Dette gjelder ikke dersom du har fullført eller endelig avbrutt utdanningen. Husk å legge ved dokumentasjon på fullført eller avbrutt utdanning, dersom dette gjelder deg.