Flytte fra Norge til et annet EØS-land

Har du opparbeidet deg dagpengerettigheter og skal flytte til et annet EØS-land, kan du ta med deg disse rettighetene.

Hvem kan ta med seg rettighetene?

Det kan du, hvis:

  • Du er omfattet av EØS-avtalen
  • Du har vært medlem av norsk trygdeordning (Folketrygden)
  • Du har opparbeidet deg rett til dagpenger under arbeidsledighet i Norge

De fleste landene krever at du har jobbet i der periode før du kan få overført rettighetene dine dit. Arbeidskravet er ulikt fra land til land. Du må selv undersøke hvilke krav som stilles i det landet du flytter til.

For å få overført rettighetene du har opparbeidet deg som medlem av norsk trygdeordning, må de også gi rett til dagpenger i det landet du søker stønad i.

Hva om du ikke er EØS-borger?

Er du ikke borger av et EØS-land, men skal flytte fra Norge til et annet nordisk land må du:

  • Være omfattet av Nordisk konvensjon om trygd
  • Ha vært medlem av norsk trygdeordning (Folketrygden)
  • Ha opparbeidet deg rett til dagpenger under arbeidsledighet i Norge

Vilkårene for øvrig er de samme som for borgere av et EØS-land.

Hvordan søker du?

Du skal søke om arbeidsledighetstrygd (dagpenger) i det landet du oppholder deg i. Myndighetene i landet du søker fra vil innhente nødvendig informasjon om dine norske arbeidsforhold og relevante ytelser elektronisk. Trenger landet du søker om arbeidsledighetstrygd i mer dokumentasjon fra deg, vil de be deg om dette når du sender søknaden.

Hva sier loven

Mer informasjon om regelverket finner du i høyremenyen.

Andre ordninger som kan være aktuelle

Hvordan bli medlem av trygdeordningen i landet du flytter til?

EØS-landene har ulike ordninger avhengig av hvordan man blir omfattet av det enkelte lands trygdeordninger. Det kan være pliktige eller frivillige ordninger som gir rett til dagpenger under arbeidsledighet. Noen land har både pliktige og frivillige ordninger, der den frivillige ordningen gir deg bedre økonomisk sikkerhet hvis du skulle bli arbeidsledig.

Du må ha vært medlem av en trygdeordning som gir rett til dagpenger under arbeidsledighet hvis du flytter tilbake til Norge eller et annet EØS-land, og vil søke om dagpenger der på bakgrunn av arbeids- og trygdeperioder som du har opparbeidet deg.

Du må selv undersøke hvordan ordningen er i det landet du flytter til, og sørge for at du blir registrert.

Kan du beholde medlemskapet i norsk trygdeordning mens du bor eller arbeider i et annet EØS-land?

Hvis du bor eller oppholder deg i et annet land inntil 12 måneder, vil du fremdeles være omfattet av norsk trygdeordning. Unntaket er hvis du begynner å jobbe av et slikt omfang at du blir omfattet av forsikringene i det landet der du jobber er du ikke lenger med i norsk forsikring.

Er oppholdet ment å vare ut over 12 måneder, opphører som hovedregel medlemskapet i norsk trygdeordning fra og med den dagen du reiser ut fra Norge. Du kan likevel være omfattet av norsk trygdeordning hvis du

  • er utsendt av norsk arbeidsgiver for å arbeide i et annet land, blir lønnet fra Norge og betaler skatt inklusive pensjonsdelen til Norge,
  • eller inngår avtale med NAV Medlemskap og avgift om å være frivillig trygdet under arbeidsforholdet.

Det er også spesielle regler for diplomater, ansatte på NIS-registrerte skip og andre grupper arbeidstakere som arbeider i et annet land enn hjemlandet.

Kontakt NAV for flere opplysninger.

Se også