Begrepsforklaring - dagpenger og vedlegg

Her finner du en liste over hvilke opplysninger vedleggene til dagpenger må inneholde, og en forklaring på hvorfor NAV trenger disse opplysningene.

Arbeidsavtale

En arbeidsavtale skal inneholde opplysninger om startdato for arbeidsforholdet, forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, eventuelle prøvetidsbestemmelser, arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister, avtalt daglig eller ukentlig arbeidstid, og eventuell avtale om særlig arbeidstidsordning.

Arbeidsavtale er nødvendig for at NAV skal kunne fastsette din vanlige arbeidstid og beregne hvor lenge du er har krav på lønn.

Arbeidsavtale skal være datert og signert av arbeidsgiver og deg som ansatt.

Oppsigelse

Oppsigelse er den ordinære måten å avslutte et arbeidsforhold på før arbeidskontrakten normalt utløper. En oppsigelse bør skje skriftlig, og må inneholde opplysninger om oppsigelsestid. Oppsigelsen må også inneholde opplysninger om dato oppsigelsen ble gitt/mottatt, samt årsaken til at arbeidsforholdet opphørte.

Skriftlig oppsigelse, som er datert og signert av arbeidsgiver, er nødvendig for at NAV skal kunne beregne hvor lenge du har krav på lønn.

Sluttavtale

En sluttavtale innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at arbeidsforholdet skal avsluttes. En sluttavtale bør inneholde opplysninger om:

  • Opphørstidspunkt: tidspunktet ansettelsesforholdet formelt opphører. Sammenfaller som regel med utløpet av oppsigelsestiden.
  • Fratredelsestidspunkt: Siste dag arbeidstaker har arbeidsrett eller arbeidsplikt.
  • Sluttvederlag: Beløp arbeidstaker får gjennom sluttavtalen. Det må dokumenteres hvor mange måneders lønn sluttvederlaget er ment å dekke.

NAV behøver sluttavtale for å beregne hvor lenge du er dekket av lønn.

Sluttavtale bør være datert og signert av arbeidsgiver og deg.

Bekreftelse på sluttårsak

Bekreftelse på sluttårsak inneholder opplysninger om årsaken til at arbeidsforholdet opphørte. Dette må dokumenteres uavhengig av hvorvidt du har sagt opp selv eller blitt sagt opp.

NAV behøver opplysninger om hvorfor arbeidsforholdet opphørte. Dersom du har sagt opp din stilling, og ikke hatt rimelig grunn til dette, risikerer du å få ilagt sanksjon ved innvilgelse av dagpenger.

Arbeidstimer

Arbeidstimer er en oversikt over hvor mange timer en ansatt har arbeidet. Dette kan for eksempel dokumenteres med arbeidsavtale, eller lønnslipper med oppgitt stillingsprosent eller antall arbeidede timer.

Du må dokumentere antall arbeidede timer for at NAV skal kunne fastsette din vanlige arbeidstid. Det er en fordel for deg å dokumentere høyest mulig vanlig arbeidstid, som har betydning for hvor mye du kan arbeide deltid og samtidig motta dagpenger.

Timelister

Timelister holder oversikt over hvor mange timer en ansatt har arbeidet over en gitt periode.

Du må dokumentere antall arbeidede timer for at NAV skal kunne fastsette din vanlige arbeidstid. Det er en fordel for deg å dokumentere høyest mulig vanlig arbeidstid, slik at du eventuelt kan arbeide deltid og motta dagpenger samtidig.

Timelister kan være nødvendig som dokumentasjon på arbeidsperioder, spesielt i offshoresaker.