Utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning

Ventelønnsordningen utfases med ikrafttredelse 1.mars 2016.

Det er vedtatt endring i lov om statens tjenestemenn m.m og lov om Statens pensjonskasse mv. jf. Prop. 2 L (2015-2016).

Dette innebærer at personer som søker om ventelønn med fratredelsestidspunkt etter 29.februar 2016 ikke vil være berettiget ventelønn.

Brukere som er innvilget ventelønn før 1.mars 2016 (løpende tilfeller) vil ikke berøres av endringene.  Personer som har fått innvilget ventelønn, men hvor ventelønnen er stanset midlertidig på grunn av arbeid eller sykdom skal fortsatt ha underliggende rett til ventelønn, selv om den er midlertidig stanset.