Regelendringer for dagpenger 1. juli 2017

Fra 1. juli endres reglene for hvordan NAV skal regne ut vanlig arbeidstid for dagpenger.

Arbeidstiden har betydning for om du har rett til dagpenger eller ikke, og for hvor mye du får utbetalt dersom du arbeider når du mottar dagpenger. Din vanlige arbeidstid skal gjenspeile den arbeidstiden du hadde før du ble helt eller delvis arbeidsledig.

Hva er endret?

  • Etter 1. juli skal vanlig arbeidstid regnes ut fra den siste arbeidstidsreduksjonen din, og ikke ut fra tidspunktet du sender inn søknaden. Dette kommer frem av nytt andre og tredje ledd i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 11-2.
  • Du kan også kreve at arbeidstiden din regnes ut fra gjennomsnittet av de siste 36 måneder før siste gang du fikk redusert arbeidstid. Hvis du har hatt fast arbeidstid de siste 6 månedene før din siste arbeidstidsreduksjon, er det ikke nødvendig å be om beregning etter dette alternativet.

Regelendringene vil gjelde for dem som innvilges dagpenger fra og med 1. juli 2017 eller senere. Dersom du får beregnet et nytt dagpengegrunnlag, og fastsatt ny arbeidstid ved gjenopptak av tidligere dagpengeperiode, vil nye regler også gjelde for deg som innvilges dagpenger fra 1. juli 2017 eller senere. 

Har du søkt om dagpenger før 1. juli 2017 og fått innvilget dagpenger 1. juli 2017 eller senere, kan du ta kontakt med  NAV om du ønsker å få beregnet arbeidstiden din etter de nye reglene.