Ytelser til gjenlevende

Statistikk pr. 31. mars 2018

Tabeller

 Gjenlevende ektefelle med pensjon/overgangsstønad:

• Antall. Kjønn, alder og fylke. Mars 2018 (pdf)   (xlsx)

• Antall og andel med redusert ytelse. Alder. Mars 2018 (pdf)   (xlsx)

Barnepensjonister:

• Antall. Alder og fylke. Mars 2018 (pdf)   (xlsx)

Antall personer med pensjon/overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner, gikk ned fra 15 858 i mars 2017 til 15 249 i mars 2018. Det utgjør en reduksjon på 4 prosent.

I mars 2010 var antallet mottakere 22 147. Nedgangen fra mars 2010 til mars 2018 er på 31 prosent.

Ni av ti personer med gjenlevende er kvinner. Andelen har holdt seg stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav arbeidsinntekt. Ofte har kvinner lavere inntekt og pensjonsopptjening enn menn.

De fleste enker og enkemenn er over 67 år. Personer over 67 år mottar ikke en gjenlevendepensjon som en egen ytelse, for dem inngår såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen. Disse brukerne er ikke med i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad er økende. I mars 2018 var andelen 84 prosent mot 73 prosent i mars 2010.

Barnepensjonister

Antall barnepensjonister var 11 716 i mars 2018. Dette var en nedgang på 335 personer sammenliknet med mars 2017.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I mars 2017 var det 32 personer som har pensjon som tidligere familiepleier. Antallet mottakere har vært beskjedent i lengre tid. I mars 2010 var antallet mottakere 119.