Ytelser til gjenlevende

Statistikk pr. 31. desember 2017

Tabeller

Gjenlevende ektefelle med pensjon/overgangsstønad:

Barnepensjonister:

Antall personer med pensjon/overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner, gikk ned fra 15 990 i desember 2016 til 15 420 i desember 2017. Siden september 2010 har antallet sunket med 6 060.

Ni av ti personer med gjenlevende er kvinner.Denne andelen har holdt seg stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav arbeidsinntekt. Ofte har kvinner lavere inntekt og pensjonsopptjening enn menn.

De fleste enker og enkemenn er over 67 år. Personer over 67 år mottar ikke en gjenlevendepensjon som en egen ytelse, for dem inngår såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen. Disse brukerne er ikke med i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad er økende. I desember 2017 var andelen 84 prosent mot 75 prosent i desember 2010.

Barnepensjonister

Antall barnepensjonister var 11 800 i desember 2017. Dette var en nedgang på 270 personer sammenliknet med desember 2016.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I desember 2017 var det 34 personer som har pensjon som tidligere familiepleier. Antallet mottakere har vært beskjedent i lengre tid. I desember 2010 var antallet mottakere 104.