Ytelser til gjenlevende

Statistikk pr. 30. september 2018

Tabeller 

Gjenlevende ektefelle med pensjon / overgangsstønad
Antall mottakere. Kjønn, alder og fylke. September 2010-2018 (pdf)   (xlsx)
Redusert ytelse. Alder. Antall og andel. September 2010-2018 (pdf)    (xlsx)

Barnepensjonister
Antall mottakere. Kjønn, alder og fylke. September 2010-2018 (pdf)   (xlsx)

Ytelse til gjenlevende ektefelle (eller samboer / partner)

Antall personer med pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner, var 14 958 i september 2018. Det har vært en viss nedgang i antall mottakere de siste årene. På samme tidspunkt i 2017 var antallet 15 548. Nedgangen fra 2017 til 2018 er på fire prosent. I september 2010 var antallet mottakere 21 699. Det utgjør en nedgang i antall mottakere på 31 prosent fra 2010 til 2018. 

Ni av ti personer med ytelse til gjenlevende ektefelle er kvinner. Andelen har holdt seg relativt stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav arbeidsinntekt. Ofte har kvinner lavere inntekt og pensjonsopptjening enn menn.

Ytelse til gjenlevende ektefelle er en egen ytelse til personer under 67 år. For enker og enkemenn som er 67 år eller eldre, er i stedet såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen aktuelt. Personer som er 67 år eller mer, inngår ikke i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad er økende. I september 2018 var andelen 84 prosent mot 74 prosent i september 2010.

Barnepensjonister

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene (omtales noen ganger som gjenlevende barn). Antall barnepensjonister var 11 598 i september 2018. Antallet mottakere har gått ned med to prosent siden september 2017. Da var antallet 11 847. I september 2010 var antallet mottakere 13 547.

Gjennomsnittlig alder for mottakere av barnepensjon var 12,6 år i september 2018. Det er omtrent like mange gutter og jenter som mottar barnepensjon. I september 2018 var det 51 prosent gutter og 49 prosent jenter som fikk utbetalt barnepensjon.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I september 2018 var det 30 personer som mottok pensjon som tidligere familiepleier. Antallet mottakere har vært beskjedent i lengre tid. I september 2010 var antallet 106.