Ytelser til gjenlevende

Statistikk pr. 31. mars 2018

Tabeller

 Gjenlevende ektefelle med pensjon/overgangsstønad:

Barnepensjonister:

Ytelse til gjenlevende ektefelle (eller samboer / partner)

Antall personer med pensjon eller overgangsstønad som gjenlevende ektefelle/samboer/partner, gikk ned fra 15 858 i mars 2017 til 15 249 i mars 2018. Det utgjør en reduksjon på 4 prosent.

I mars 2010 var antallet mottakere 22 147. Nedgangen fra mars 2010 til mars 2018 er på 31 prosent.

Ni av ti personer med ytelse til gjenlevende ektefelle er kvinner. Andelen har holdt seg stabil de siste ti årene. Pensjonen er inntektsprøvd og gis til personer med lav arbeidsinntekt. Ofte har kvinner lavere inntekt og pensjonsopptjening enn menn.

Ytelse til gjenlevende ektefelle er en egen ytelse til personer under 67 år. For enker og enkemenn som er 67 år eller eldre, er i stedet såkalt gjenlevenderett eller gjenlevendetillegg i alderspensjonen aktuelt. Personer over 66 år er ikke med i statistikken som presenteres her.

Andelen gjenlevende ektefeller med redusert pensjon/overgangsstønad er økende. I mars 2018 var andelen 84 prosent mot 73 prosent i mars 2010.

Barnepensjonister

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldrene (omtales noen ganger som gjenlevende barn). Antall barnepensjonister var 11 716 i mars 2018. Dette var en nedgang på 335 personer sammenliknet med mars 2017.

Pensjon til tidligere familiepleiere

I mars 2018 var det 32 personer som mottok pensjon som tidligere familiepleier. Antallet mottakere har vært beskjedent i lengre tid. I mars 2010 var antallet mottakere 119.