Supplerende stønad

Statistikk pr. 30. september 2017

 Tabeller

Supplerende stønad ble innført fra 1. januar 2006. Stønaden kan gis til personer som har fylt 67 år og som har liten eller ingen alderspensjon grunnet kort botid i Norge. Ved utgangen av september 2017 var det 2 660 personer som mottok supplerende stønad. Dette er en nedgang på 3 prosent fra september 2016. Av disse var 1 630 kvinner og 1 030 menn

Ved utgangen av september 2017 fikk 87 prosent av mottakere redusert ytelse sammenliknet med 85 prosent i september 2016, de fleste fordi de også mottok alderspensjon fra Folketrygden.

Personer som kom til Norge på grunn av familiegjenforening og fikk oppholdstillatelse fordi de hadde en som garanterte for at de ville bli forsørget hadde fra 1.1.2016 ikke lenger rett til supplerende stønad. Dette har ført til at flere får avslag på ytelsen. I løpet av 2016 ble 34 prosent av alle søknader om supplerende avslått, sammenliknet med 16 prosent året før. For å få ytelsen må man søke på nytt hvert år. De fleste av de berørte brukerne fikk avslag i løpet av de tre første kvartalene i 2016, men vi ser fortsatt en svak nedgang i antall brukere fra september 2016 til september 2017.