Supplerende stønad

Statistikk pr. 31. mars 2018

Tabeller

Supplerende stønad ble innført fra 1. januar 2006. Stønaden kan gis til personer som har fylt 67 år og som har liten eller ingen alderspensjon grunnet kort botid i Norge. Ved utgangen av mars 2018 var det 2 699 personer som mottok supplerende stønad. Antallet mottakere er på om lag samme nivå som i mars 2017. Da var antallet 2705.

Færre mottakere i løpet av 2016

Personer som kom til Norge på grunn av familiegjenforening og fikk oppholdstillatelse fordi de hadde en som garanterte for at de ville bli forsørget, hadde fra 1.1.2016 ikke lenger rett til supplerende stønad. Dette førte til nedgang i antall mottakere gjennom året 2016. Etter 2016 har antallet mottakere vært relativt stabilt.

Mottakerne er eldre personer, og kvinner er i flertall 

Mottakerne av supplerende stønad er eldre personer. 55 prosent av mottakerne var mellom 70 og 79 år – i mars 2018.  27 prosent av mottakerne var 80 år eller eldre.

Blant mottakere per mars 2018 var det 1 647 kvinner og 1052 menn, noe som gir en kvinneandel på 61 prosent.

Mange har redusert ytelse

88 prosent av brukerne hadde redusert ytelse. Den vanligste årsaken til reduksjon er utbetalinger av alderspensjon fra folketrygden.