Supplerende stønad

Statistikk pr. 30. september 2018

Tabeller 

Ved utgangen av september 2018 var det 2 625 personer som mottok supplerende stønad. I september 2017 var antallet 2 660, noe som utgjør en nedgang på 1,3 prosent fra 2017 til 2018. Supplerende stønad ble innført fra 1. januar 2006. Stønaden kan gis til personer som har fylt 67 år og som har liten eller ingen alderspensjon grunnet kort botid i Norge.

Mottakerne er eldre personer, og kvinner er i flertall

Mottakerne av supplerende stønad er eldre personer. 55 prosent av mottakerne var mellom 70 og 79 år – i september 2018. 29 prosent av mottakerne var 80 år eller eldre. Blant mottakere per september 2018 var det 1 618 kvinner og 1 007 menn, noe som gir en kvinneandel på 62 prosent.

Mange har redusert ytelse

88 prosent av brukerne hadde redusert ytelse per september 2018. Den vanligste årsaken til reduksjon er utbetalinger av alderspensjon fra folketrygden.

2016 var et ekstraordinært år

Personer som kom til Norge på grunn av familiegjenforening og fikk oppholdstillatelse fordi de hadde en som garanterte for at de ville bli forsørget, hadde fra 1.1.2016 ikke lenger rett til supplerende stønad. Endringen gjaldt for nye stønadsperioder. Siden supplerende stønad typisk innvilges for 12 måneder av gangen, førte endringen til nedgang i antall mottakere gjennom året 2016.