Supplerende stønad

Statistikk pr. 31. desember 2017

 Tabeller

Supplerende stønad ble innført fra 1. januar 2006. Stønaden kan gis til personer som har fylt 67 år og som har liten eller ingen alderspensjon grunnet kort botid i Norge. Ved utgangen av desember 2017 var det 2 730 personer som mottok supplerende stønad. Antallet mottakere er på om lag samme nivå som i desember 2016. Da var antallet 2740. 

Blant mottakere per desember 2017 var det 1660 kvinner og 1070 menn. 88 prosent av brukerne hadde redusert ytelse. Den vanligste årsaken til reduksjon er utbetalinger av alderspensjon fra folketrygden.

Personer som kom til Norge på grunn av familiegjenforening og fikk oppholdstillatelse fordi de hadde en som garanterte for at de ville bli forsørget hadde fra 1.1.2016 ikke lenger rett til supplerende stønad. Dette har ført til at flere får avslag på ytelsen. I løpet av 2016 ble 34 prosent av alle søknader om supplerende avslått, sammenliknet med 16 prosent året før. (For å få ytelsen må man søke på nytt hvert år.) Etter nedgang i 2016, ser vi nå relativt stabilt antall mottakere fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017.