1 av 3 uføre har psykiske lidelser

Psykiske lidelser er den vanligste årsaken til uførhet. Stadig flere uføre har en psykisk lidelse. Veksten har vært spesielt sterk det det siste året.

Ved utgangen av 2013 var det 305 900 personer som var uføretrygdet. Av disse var 102 400 eller 33,5 prosent uføretrygdet på grunn av en psykisk lidelse.

I svært lang tid var det muskel- og skjelettlidelser som var den vanligste årsaken til uførhet, men siden 2011 har psykiske lidelser vært vanligst. Dette følger av en langvarig utvikling, der andelen som er blitt uføre på grunn av psykiske lidelser har økt gjennom mange år. Økningen har vært spesielt stor det siste året, da andelen med psykiske lidelser økte fra 32,4 prosent i 2012 til 33,5 prosent i 2013.

– At andelen med psykiske lidelser har økt, kan skyldes større åpenhet om temaet og det kan ha ført til at flere får denne diagnosen, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

1 av 10 kvinner er uføre

Det er flere kvinner enn menn som er uføretrygdet. I prosent av befolkningen i alderen 18-67 år er det 11 prosent av kvinnene og 7,7 prosent av mennene som er uføre, og andelen er økende med alderen.

Det er en overvekt av psykiske lidelser blant uføre i alderen 18-59 år, mens for de over 60 år er det muskel og skjelettlidelser som er mest vanlig.

– For mange personer med psykiske lidelser vil arbeid være bra for helsa. Det viser både forskningsbasert kunnskap og erfaring vi har fra en rekke forsøk. Det er fullt mulig å lykkes med å få personer med psykiske lidelser tilbake i arbeid. Når stadig flere får en psykisk diagnose, er det viktig å vite at nettopp arbeid kan være god medisin for mange, sier Åsholt.

Se utviklingen av uførediagnoser per 31. desember 2013.