Krigspensjon

Statistikk pr. 30. september 2018

Tabeller

 

Per september 2018 var det 2 401 personer som mottok krigspensjon. Blant disse fikk 590 personer utbetalt krigspensjon som følge av skade (invalidepensjon) etter andre verdenskrig. Videre fikk 1 811 av mottakerne ytelse som etterlatte (gjenlevendepensjon) etter en krigspensjonist. 

Antallet mottakere synker

I september 2009 var antallet krigspensjonister 6 317, mot 2 401 mottakere på samme tidspunkt i 2018. Nedgangen fra 2009 til 2018 er på 62 prosent. Den vanligste årsaken til avgang fra ordningen er dødsfall. Reduksjonen i antall mottakere må ses i sammenheng med at mottakergruppen eldes.

Høy alder og flest kvinner

Mottakerne av krigspensjon har høy alder. Den gjennomsnittlige alderen er 88,5 år. Hele 90 prosent av mottakerne er 80 år eller eldre. Det er også klart flest kvinner som mottar krigspensjon, kvinneandelen er 85 prosent. Den høye andelen kvinner skyldes blant annet at mange av mottakerne er etterlatte (gjenlevende) ektefeller etter en krigspensjonist som har gått bort.    

Kompensasjon for nedsatt arbeidsevne etter skader i andre verdenskrig

Krigspensjon gis som kompensasjon til personer med men eller nedsatt arbeidsevne som følge av skade eller påkjenninger under sjøtjeneste, militær tjeneste, motstandsarbeid eller politisk fangenskap under krigen 1939-1945. Også andre skader som skyldes krigen, kan gi rett til krigspensjon. Cirka tre av fire krigspensjonister er sivilpersoner. Etterlatte etter krigspensjonister kan ha rett til krigspensjon beregnet ut fra avdødes krigspensjon. På visse vilkår kan det også gis gjenlevendepensjon selv om avdøde ikke mottok krigspensjon.