Krigspensjon

Statistikk pr. 30. juni 2018

Tabeller

I juni 2018 var det 600 personer som mottok krigspensjon som følge av skade (invalidepensjon) etter andre verdenskrig. I tillegg var det 1 900 personer som mottok gjenlevendepensjon etter krigspensjonister.  Til sammen 2 500 personer mottok krigspensjon ved utgangen av juni 2018.

Antallet mottakere synker

I juni 2009 var antallet krigspensjonister 6 300. Nedgangen fra 2009 til 2018 er på 61 prosent. Den vanligste årsaken til avgang fra ordningen er dødsfall, og nedgangen i antall mottakere må ses i sammenheng med at mottakergruppen eldes.

Høy alder og flest kvinner

Mottakerne av krigspensjon har høy alder. Den gjennomsnittlige alderen er 88 år. Hele 89 prosent av mottakerne er 80 år eller eldre. Det er også klart flest kvinner som mottar krigspensjon, kvinneandelen er 85 prosent. Den høye andelen kvinner skyldes blant annet at mange av mottakerne er etterlatte (gjenlevende) ektefeller og partnere etter en krigspensjonist som har gått bort.  

Kompensasjon for nedsatt arbeidsevne etter skader i andre verdenskrig

Krigspensjon gis som kompensasjon til personer med men eller nedsatt arbeidsevne som følge av skade eller påkjenninger under sjøtjeneste, militær tjeneste, motstandsarbeid eller politisk fangenskap under krigen 1939-1945. Også andre skader som skyldes krigen, kan gi rett til krigspensjon. Cirka tre av fire krigspensjonister er sivilpersoner. Etterlatte etter krigspensjonister kan ha rett til krigspensjon beregnet ut fra avdødes krigspensjon. På visse vilkår kan det også gis gjenlevendepensjon selv om avdøde ikke mottok krigspensjon.