Avtalefestet pensjon (AFP)

Statistikk pr. 31. desember 2017

Tabeller

Mottakere av avtalefestet pensjon i privat sektor:

Avtalefestet pensjon i privat sektor – antall mottakere øker 

Per desember 2017 var det 67 200 personer med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Det er en økning på 16 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i 2016. Da var det 57 800 mottakere. 26 prosent av mottakerne var kvinner, og 74 prosent var menn (per desember 2017).

Hovedårsaken til økningen var at nye årskull ble 62 år og får mulighet til å ta ut AFP i privat sektor. Ordningen med AFP i privat sektor ble innført for seks år siden. Det er ventet at tilgangen til ordningen vil være større enn avgangen i en del år framover.

Det var 9 840 nye AFP-mottakere i løpet av 2017. Det er noe høyere enn i 2016. Da var tilgangen på 9 640 personer. 28 prosent av de nye mottakerne i 2017 var kvinner og 72 prosent menn.

De fleste av de nye mottakerne velger å ta ut AFP ved 62 år. I 2017 gikk 8 140  av 9 840 nye AFP-mottakere av som 62-åringer. Det utgjør 83 prosent av alle nye mottakere. Det er få personer som tar ut AFP ved 67 år eller senere – kun 3 prosent av alle nye mottakere. 

Fakta

I 2011 ble AFP-ordningen i privat sektor endret

I den nye ordningen er AFP et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Ordningen er felles for privat sektor. Ytelsen kan kombineres med arbeidsinntekt. Gradert uttak er ikke lenger mulig. 

Avtalefestet pensjon i privat sektor (gamle regler)

Ordningen omfattet personer som fylte 62 år før 1. desember 2010, og er nå faset ut. For statistikk om AFP i privat sektor etter gamle regler, se arkiv.

AFP-mottakere i offentlig sektor

Det er vansker med kvaliteten på data om AFP i offentlig sektor. Tabeller med statistikk for offentlig sektor publiseres ikke inntil videre.

Små endringer i tidligere publiserte tall 

Vi har gjort noe kvalitetsarbeid i statistikken for årene 2012-2016. Dette for å få riktig geografisk fordeling og rette noen små feil. Det kan derfor være små endringer sammenliknet med tidligere publiserte tall. Vi ser det er størst endringer i tall for 2015.