Avtalefestet pensjon (AFP)

Statistikk pr. 31. mars 2018

Tabeller

Mottakere av avtalefestet pensjon i privat sektor:

Avtalefestet pensjon i privat sektor – antall mottakere øker 

Per mars 2018 var det 69 500 personer som mottok avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Det er en økning på 15 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i 2017. Da var det 60 300 mottakere. 26 prosent av mottakerne var kvinner, og 74 prosent var menn (per mars 2018).

Ordningen med AFP i privat sektor ble innført i 2011. Det er ventet at tilgangen til ordningen vil være større enn avgangen i en del år framover (ikke minst fordi deler av ytelsen er livsvarig), slik at antallet mottakere vil fortsette å øke.

Det var 2 500 nye AFP-mottakere i løpet av første kvartal 2018. Det er noe lavere enn i samme periode i  2017. Da var tilgangen på 2 600 personer. 28 prosent av de nye mottakerne i 2018 var kvinner og 72 prosent menn.

De fleste av de nye mottakerne velger å ta ut AFP ved 62 år. I første kvartal 2018 gikk 2 100  av 2 500 nye AFP-mottakere av som 62-åringer. Det utgjør 83 prosent av alle nye mottakere.* Det er få personer som tar ut AFP ved 67 år eller senere – kun 3 prosent av alle nye mottakere. 

 

* Antall som er oppgitt i teksten er avrundet til nærmeste hundre. Prosenter er beregnet ut i fra uavrundede tall

Fakta

I 2011 ble AFP-ordningen i privat sektor endret

I den nye ordningen er AFP et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Ordningen er felles for privat sektor. Ytelsen kan kombineres med arbeidsinntekt. Gradert uttak er ikke lenger mulig. 

Avtalefestet pensjon i privat sektor (gamle regler)

Ordningen omfattet personer som fylte 62 år før 1. desember 2010, og er nå faset ut. For statistikk om AFP i privat sektor etter gamle regler, se arkiv.

AFP-mottakere i offentlig sektor

Det er vansker med kvaliteten på data om AFP i offentlig sektor. Tabeller med statistikk for offentlig sektor publiseres ikke inntil videre.