Stadig flere får NAV-støtte for cøliaki og andre glutenintoleranser

74 prosent av de nye mottakerne av grunnstønad i 2016 er registrert med cøliaki eller andre glutenintoleranser.

En ny analyse fra NAV viser at folk stadig oftere får grunnstønad på grunn av fordyret kosthold ved diett, som følge av sykdommer i fordøyelsessystemet.

Grunnstønad i endring

Grunnstønad er ment for personer med nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, utgifter som friske personer ikke har. Tidligere var ekstrautgifter til transport den vanligste årsaken til innvilget grunnstønad. Blant nye mottakere blir denne gruppen derimot stadig mindre.

– Selv om ekstrautgifter til transport fortsatt er den viktigste årsaken til at personer har grunnstønad, har vi de siste årene sett en endring blant de nye stønadsmottakerne. I 2016 fikk 80 prosent av de nye grunnstønadsmottakerne innvilget ytelsen på grunn av fordyret kosthold, de fleste på grunn av cøliaki eller andre glutenintoleranser, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Fordyret kosthold har i løpet av 2000-tallet blitt den sterkest økende årsaken til innvilgelse av grunnstønad. En viktig årsak til denne utviklingen var at det i 2002 ble bestemt at grunnstønad også kan innvilges til personer med non-cøliaki glutenintoleranse, en diagnose som ikke kan påvises av noen anerkjente medisinske tester.

Økte utgifter

Folketrygdens totale utgifter til grunnstønad stiger jevnt, og var på 1,9 milliarder i 2016.

– Siden begynnelsen av 2000-tallet har to tendenser blitt tydeligere; det blir færre grunnstønadsmottakere, men utgiftene stiger. Dette har sammenheng med at dagens mottakere får en høyere ytelse enn de som tidligere har hatt grunnstønad, sier Åsholt.

Grunnstønad gis etter 6 satser. Siden 2000-tallet har andelen stønadsmottakere med sats 1 falt fra 60 til 40 prosent, og mottakere med sats 4 økt med 170 prosent.

– Ettersom personer med cøliaki eller andre glutenintoleranser vanligvis får sats 4 er det primært denne gruppen som drar utgiftene opp, sier Åsholt. 

Reduserte kostnader

Den teknologiske utviklingen de siste tjue årene har bidratt til at enkelte av ekstrautgiftene som grunnstønad dekker, har blitt utdaterte. Produkt- og prisutvikling gjør i mange tilfeller at det som tidligere innebar betydelige ekstrautgifter, som for eksempel telefon og pc, nå er noe de fleste har.

Analysen fra NAV stiller spørsmål ved om grunnstønadsordningen fortsatt treffer målgruppen den er ment å hjelpe. Det blir færre stønadsmottakere totalt, men ordningen utvikler seg mot å bli primært for personer med cøliaki og andre glutenintoleranser.