7 av 10 fedre tar ut nøyaktig fedrekvoten

De fleste fedre tar ut nøyaktig det antallet dager av foreldrepengene som utgjør fedrekvoten. Når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart. Det viser en nyutviklet statistikk fra NAV.

Den nye statistikken tar utgangspunkt i barnets fødselstidspunkt. Det betyr at det nå er mulig å se hvordan familier disponerer uttaket av foreldrepenger fordelt på hele treårsperioden. Til forskjell fra tidligere publisert statistikk, kan man nå også se umiddelbar atferdsendring for familiene som blir omfattet av en ny lengde på fedrekvoten. 

Flere regelendringer

Lengden på fedrekvoten har endret seg 6 ganger siden den ble innført i 1993. Den nye statistikken viser et klart bilde av hva som skjer når fedrekvoten endres:

  • Da fedrekvoten var 60 dager, tok de fleste fedre ut nøyaktig 60 dager (for barn født 1. juli 2011-1. juli 2013).
  • Da fedrekvoten var 70 dager, tok de fleste fedre ut nøyaktig 70 dager (for barn født 1. juli 2013-1. juli 2014).
  • Etter at fedrekvoten ble redusert til 50 dager, har de fleste fedre tatt ut 50 dager (fra 1. juli 2014).

– Disse tallene viser svært tydelig at hvis en ønsker å påvirke fordelingen av foreldrepenger mellom mor og far, så bør man endre lengden på fedrekvoten. Utviklingen de siste årene har vist at omtrent 7 av 10 fedre umiddelbart endrer sitt uttak til den nøyaktige lengden på fedrekvoten, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.

Fedres uttak av foreldrepenger - september 2017

Last ned filen i png-format.

Høyest andel mellom 31-35 år

Blant fedrene er det aldersgruppen 31-35 år som i størst grad tar ut foreldrepenger. I denne gruppen mottar 93 prosent foreldrepenger. I de yngste og eldste aldersgruppene er det en lavere andel fedre som tar ut foreldrepenger.

I underkant av 10 prosent av fedrene som har rett til foreldrepenger, lar være å bruke rettigheten. Denne andelen har vært stabil over tid. 

Foreldrene velger tradisjonelt uttaksmønster

8 av 10 foreldrepar velger at mor tar hele sitt uttak av foreldrepenger før far starter sitt uttak. Like under halvparten av fedrene starter uttaket rett etter at mor er ferdig med sin permisjonstid, men blant de øvrige familiene er det som oftest en betydelig pause mellom mors siste og fars første dag med foreldrepenger. Svært få tar ut foreldrepenger etter at barnet har fylt to år.

Fakta

Dagens regelverk

Fra og med 1. juli 2014 har foreldre anledning til foreldrepermisjon ved fødsel i

  • 49 uker/245 dager ved 100 % dekningsgrad (lønn inntil seks ganger grunnbeløpet/G i folketrygden), eller
  • 59 uker/295 dager ved 80 % lønn/dekningsgrad.

Av foreldrepermisjonen er tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel forbeholdt mor av medisinske årsaker. Av permisjonstiden er det bestemt 10 uker mødrekvote og 10 uker fedrekvote. For mor regnes seks uker etterfødsel som en del av mødrekvoten. Den resterende perioden er til valgfri fordeling mellom foreldrene. Fedrekvotens lengde er uavhengig av valg av dekningsgrad.

Utvikling av fedrekvotens lengde. Fedrekvoten ble innført i 1993.

Fra og med 1. april 1993: 4 uker/20 dager

Fra og med 1. juli 2005: 5 uker/25 dager

Fra og med 1. juli 2006: 6 uker/30 dager

Fra og med 1. juli 2009: 10 uker/50 dager

Fra og med 1. juli 2011: 12 uker/60 dager

Fra og med 1. juli 2013: 14 uker/70 dager

Fra og med 1. juli 2014: 10 uker/50 dager