Kontantstøtte

Statistikk per 30. september 2018

 Tabeller

Utviklingen i antall mottakere

Ved utgangen av september 2018 var det om lag 11 200 personer som mottok kontantstøtte. Sammenlignet med september 2016 er det en reduksjon på om lag 10 prosent – i underkant av 1.300 mottakere.

Andelen barn i kontantstøttealder med kontantstøtte har sunket fra 22,9 til 21,3 prosent fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2018 for landet. 6 fylker har opplevd en økning i andel kontantstøttebarn.

NAV har ikke publisert stønadsstatistikk for kontantstøtte i 2017 (se faktaboks).

Over en ti-årsperiode har det blitt om lag 21 000 (65,5 prosent) færre mottakere av kontantstøtte. Reduksjonen over tid har sammenheng med blant annet barnehageutbygging i kommunene, halvering i årskull, nedgang i antall fødsler, og regelverksendringen med virkning fra 1. juli 2017. Fra 1. juli 2017 ble det innført krav om at mottakeren av kontantstøtte må ha vært medlem i folketrygden i minst fem år.  Det ble samtidig innført krav om at begge foreldre må ha vært medlem i folketrygden i fem år når begge bor sammen med barnet.

Fra 1. august 2018 er det innført satsendring for kontantstøtte og større differensiering når det gjelder antall timer i barnehage (se faktaboks).

Utviklingen over tid viser at det blir færre yngre mottakere av kontantstøtte, mens mottakere på 30 år og eldre er økende. Nærmere 24 prosent av mottakerne er menn.

Det er flest mottakere av kontantstøtte i Akershus, Oslo og Rogaland.

Utviklingen i antall barn

Ved utgangen av september 2018 ble det utbetalt kontantstøtte for i alt om lag 11 400 barn. Fra september 2016 er det en reduksjon på om lag 10 prosent.

Om lag 94 prosent av barna det utbetales kontantstøtte for, mottar full sats pr måned. Fra 2012 har andelen barn med full sats vært 98-99 prosent av alle barn med kontantstøtte. Nedgangen pr. september i år kan ha sammenheng med større differensiering i antall timer i barnehage fra 1. august. Om lag fem prosent av barna er i barnehage mellom 17 og 32 timer i uka.

Når vi ser på antall barn med kontantstøtte som andel av barn i kontantstøttealder pr fylke, finner vi relativt store geografiske forskjeller. De fylkene med høyest andel barn med kontantstøtte er Østfold med nærmere 35 prosent, dernest Agder-fylkene med 27-28 prosent hver. Lavest andel har Oslo med i underkant av 17 prosent.

Bruken av graderte satser for kontantstøtte er voldsomt varierende mellom fylkene. Oppland står for 13,4 prosent av de som har valgt 20 prosent kontantstøttesats, mens Oslo og Finnmark begge utgjør en kvart prosent av denne gruppen. 17,5 prosent av dem som har valgt 40 % kontantstøtte bor i Trøndelag, mens bare 1,8 prosent med dette valget bor i Oslo og Sogn og Fjordane. 

 

 

Fakta

Spesielle forhold for 2017

NAV har valgt å ikke publisere stønadsstatistikk på kontantstøtte i 2017 fordi tallene ikke gjenspeiler bruken av ytelsen. Årsaken er at NAV gjennomførte en spesialisering i behandlingen av kontantstøttesaker, som vil gi mer lik og effektiv saksbehandling. Dette ga i en overgangsperiode lengre saksbehandlingstid og enkelte statistikkutfordringer.

Utbetalingene per mars, juni, september og desember 2017 gjenspeiler derfor ikke den reelle etterspørselen i denne perioden. Kontantstøtte er en ytelse man ikke kan ha i mer enn 11 måneder, og den store gjennomstrømningen av mottakere gjør at statistikken er særlig følsom for variasjoner i saksbehandlingen.

Spesialiseringen i NAV er avsluttet og grunnlaget for statistikk er igjen tilfredsstillende.

Endringer i regelverket fra 1. august 2018

Fra og med 1. august 2018 er satsene for kontantstøtte endret. Fram til 1. august var det mulig å søke kontantstøtte ut fra to satser, enten 100 prosent (barnet var ikke i barnehage) eller 50 prosent av full sats (barnet var i barnehage inntil 19 timer). Fra 1. august er det mulig å søke kontantstøtte ut fra fem satser, alt etter hvor mange timer barnet er i barnehage, dvs. barnet har deltidsplass. Hvis barnet ikke går i barnehage med offentlig tilskudd kan man, som tidligere, søke om 100 prosent kontantstøtte. Hvis barnet har deltidsplass, kan man søke om 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte, alt etter hvor mange timer barnet er i barnehage.

Se regelendringene for kontantstøtte:  fagsidene med nye satser