Stønad til enslig mor eller far

Statistikk pr. 30. Juni 2018

Tabeller

Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Reduksjon i antall mottakere

Ved utgangen av juni 2018 var det om lag 18 100 personer som mottok ytelse fra folketrygden som enslig mor eller far. Det er en reduksjon på rundt 2 400 personer, om lag 12 prosent fra samme tidspunkt i fjor. Til sammenligning var det en reduksjon fra juni 2016 til juni 2017 på om lag 20 prosent. I løpet av 10 år er det en halvering av antall stønadsmottakere.

Reduksjonen i antall mottakere antas i hovedsak å ha sammenheng med regelverksendringer de senere årene.

Antall enslige mødre/fedre under 25 år er om lag 2 100 (12 prosent) ved utgangen av juni 2018. Det er en nedgang på tre-fire prosentpoeng fra juni 2009. Andelen mottakere som er 40 år eller eldre har i samme periode økt med et par prosentpoeng og utgjør nå 3 700, om lag 20 prosent av mottakerne.

Fem prosent (905) av mottakerne er menn. I juni 2018 er det tre prosent av stønadsmottakerne i Oslo som er enslige fedre, mens det av stønadsmottakerne i Hedmark er nærmere åtte prosent enslige fedre.

Overgangsstønad

Overgangsstønad gis til livsopphold til enslig mor/far. I juni 2018 var det totalt rundt 12 400 mottakere av overgangsstønad, det vil si at de enten mottok ytelsen i kombinasjon med barnetilsyn eller mottok kun overgangsstønad. Det er en reduksjon på om lag 1 700 mottakere (12 prosent) fra samme tidspunkt i 2017, og en reduksjon på 10 900 mottakere (nærmere 47 prosent) fra juni 2009.

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre, pga. arbeid. Stønaden kan da gis uavhengig av retten til overgangsstønad.

Det kan også gis stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer til enslig mor eller far som er i utdanning eller som er arbeidssøker. Fra 1. januar 2016 er det et vilkår for å få innvilget tilleggsstønaden «Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer» at personen fyller vilkårene for å få overgangsstønad. Det gjelder både ved utdanning og dersom personen er arbeidssøker.

I juni 2018 var det i alt om lag 10 100 personer som mottok stønad til barnetilsyn/stønad til tilsyn for barn. Det er en reduksjon på om lag 1 600 personer (14 prosent) fra juni 2017, og en reduksjon på nærmere 59 prosent i løpet av 10 år. Av de 10 100 mottakerne var det om lag 4 400 som mottok ytelsen i kombinasjon med overgangsstønad. Drøyt 5 700 mottok kun stønad til barnetilsyn.

Reduksjon i foreldrebetaling til barnehagene kan, i tillegg til regelverksendringer, også ha medvirket til reduksjon i antall mottakere av barnetilsyn de siste årene.

 

Fakta

Eksempler på lovendringer fra og med 1. januar 2016 som begrenser retten til stønad:

1) Adgangen til å beholde stønaden ved samboerskap uten felles barn er endret slik at retten til stønad opphører når forsørgeren får samboer. Dette i motsetning til tidligere hvor retten til stønad først opphørte når forsørgeren hadde hatt samboer i 12 av de siste 18 månedene (nye regler gjelder samboerskap inngått etter 1. januar 2016).

2) Det er ikke lenger mulig å få overgangsstønad frem til barnet fyller 10 år dersom man er i en omstillingsperiode etter separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre.

3) Muligheten for å beholde stønad under utenlandsopphold er endret fra 6 måneder til 6 uker i løpet av en tolvmånedersperiode.

4) Stønad kan stanses i en måned ved nærmere bestemte brudd på aktivitetsplikten.

5) Adgangen til å motta stønad som enslig mor eller far når foreldrene får et nytt barn sammen og mottar eller har mottatt stønad til enslig mor eller far for felles barn, videreføres ikke i nytt regelverk.

6) Det er også flere endringer fra samme tidspunkt som innskrenker retten til stønad.

 Nærmere omtale av statistikken i om statistikken stønad til enslig mor eller far

Av personvernhensyn er det endret aldersinndeling for tabellene som omfatter aldersfordeling. Aldersgruppen "Under 20 år" er endret til "Under 25 år" for begge aktuelle tabeller.  Det gjelder fra og med mars 2017.

Se siste analyser fra NAV om enslige forsørgere:

Lenke til artikkel i Arbeid og velferd nr. 1-2017: Sysselsetting blant enslige mødre: Har aktivitetskrav i småbarnsfasen effekt?

Lenke til artikkel i Arbeid og velferd nr. 2- 2015: Økt sysselsetting blant mottakere av overgangsstønad