Stønad til enslig mor eller far

Statistikk pr. 30. september 2017

 Tabeller

Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Lavere reduksjon i antall mottakere

Ved utgangen av september 2017 var det rundt 13 900 personer som mottok ytelse fra folketrygden som enslig mor eller far. Det er en reduksjon på rundt 2 200 personer, drøyt 13 prosent, fra samme tidspunkt i 2016. Til sammenligning var det en reduksjon fra september 2015 til september 2016 på rundt 26 prosent. Fra 2008 er det en reduksjon på nærmere 43 prosent.

Reduksjonen i antall mottakere må antas i hovedsak å ha sammenheng med regelverksendringer de senere årene, sist endringer i 2016.

Antall enslige mødre/fedre under 25 år er ca. 2 100 ved utgangen av september 2017, det vil si rundt 15 prosent av alle mottakere. Andelen er redusert fra 2008 med nesten tre prosentpoeng. Mottakere som er 45 år og eldre utgjør ca. 600, som er rundt fire prosent av alle mottakere, og er en liten økning fra 2008.

Andelen enslige fedre har vært stabilt rundt ca. fem prosent i hele 10 års perioden. Pr. september i år er det rundt tre prosent av stønadsmottakerne i Oslo som er enslige fedre, mens det av stønadsmottakerne i Hedmark er rundt åtte prosent enslige fedre.

Overgangsstønad

Overgangsstønad gis til livsopphold til enslig mor/far. I september 2017 var det totalt rundt 12 200 mottakere av overgangsstønad, det vil si at de enten mottok ytelsen i kombinasjon med barnetilsyn eller mottok kun overgangsstønad. Det er en nedgang på ca. 2 200 mottakere (ca. 15 prosent) fra samme tidspunkt i 2016, og en nedgang på rundt 8 500 (ca. 41 prosent) fra utgangen av september 2008.

Fra 1. januar 2016 gjelder flere regelverksendringer. Eksempelvis er mulighet for å beholde stønad under utenlandsopphold endret fra 6 måneder til 6 uker i løpet av en tolvmånedersperiode. Retten til stønad faller bort dersom stønadsmottakeren får samboer, det vil si lever i et ekteskapslignende forhold i en felles husholdning. Det er ikke lenger mulig å få overgangsstønad frem til barnet fyller 10 år dersom man er i en omstillingsperiode etter separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre. I tillegg er det slik at stønadene stanses i en måned ved nærmere bestemte brudd på aktivitetsplikten. Det er også flere endringer fra samme tidspunkt som innskrenker retten til overgangsstønad.

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre, pga. arbeid. Stønaden kan da gis uavhengig av retten til overgangsstønad.

Det kan også gis stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer til enslig mor eller far som er i utdanning eller som er arbeidssøker. Fra 1. januar 2016 er det et vilkår for å få innvilget tilleggsstønaden «Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer» at personen fyller vilkårene for å få overgangsstønad. Det gjelder både ved utdanning og dersom personen er arbeidssøker.

Ved utgangen av september 2017 var det i alt rundt 3 500 personer som mottok stønad til barnetilsyn/stønad til tilsyn for barn. Det er en svak økning fra samme tidspunkt i fjor. Av de 3 500 var det rundt halvparten som mottok ytelsen i kombinasjon med overgangsstønad.

Reduksjon i foreldrebetaling til barnehagene kan, i tillegg til regelverksendringer, også ha medvirket til reduksjon i antall mottakere av barnetilsyn de siste årene.

 

 

 

Fakta

Lovendringer som over tid antas å ha bidratt til nedgangen i antall mottakere:

1) Fra og med 1. januar 2012 ble det innført aktivitetskrav for å motta ytelse som enslig mor eller far fra yngste barn fyller ett år, mot tidligere fylte tre år

2) Fra og med 1. januar 2013 begrenses ny stønadsperiode (for nytt barn) til det foreligger rett til barnehageplass

3) Fra og med 1. januar 2013 gis ikke overgangsstønad dersom forsørgeren uten rimelig grunn har sluttet i arbeid de siste seks månedene før søknad om overgangsstønad

4) Fra og med 1. januar 2016 er adgangen til å beholde stønaden ved samboerskap uten felles barn endret slik at retten til stønad opphører når forsørgeren får samboer, i motsetning til tidligere hvor retten til stønad først opphørte når forsørgeren hadde hatt samboer i 12 av de siste 18 månedene (nye regler gjelder samboerskap inngått etter 1.01.2016).

5) Fra og med 1. januar 2016 er det ikke lenger mulig å få overgangsstønad frem til barnet fyller 10 år dersom man er i en omstillingsperiode etter separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre.

6) Fra og med 1. januar 2016 er det ytterligere regelendringer, jf. mer informasjon under nav.no. Se også overgangsregler.

 Nærmere omtale av statistikken i om statistikken stønad til enslig mor eller far

Av personvernhensyn er det endret aldersinndeling for tabellene som omfatter aldersfordeling. Aldersgruppen "Under 20 år" er endret til "Under 25 år" for begge aktuelle tabeller.

Se siste analyser fra NAV om enslige forsørgere:

Lenke til artikkel i Arbeid og velferd nr. 1-2017: Sysselsetting blant enslige mødre: Har aktivitetskrav i småbarnsfasen effekt?

Lenke til artikkel i Arbeid og velferd nr. 2- 2015: Økt sysselsetting blant mottakere av overgangsstønad