Stønad til enslig mor eller far

Statistikk pr. 31. desember 2017

 Tabeller

Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn

Fortsatt reduksjon i antall mottakere

Ved utgangen av desember 2017 var det rundt 16 900 personer som mottok ytelse fra folketrygden som enslig mor eller far. Det er en reduksjon på rundt 1 900 personer, om lag 10 prosent fra desember 2016. Til sammenligning var det en reduksjon fra desember 2015 til desember 2016 på om lag 25 prosent. Fra 2008 er det en reduksjon på drøyt 46 prosent.

Reduksjonen i antall mottakere antas i hovedsak å ha sammenheng med regelverksendringer de senere årene.

Antall enslige mødre/fedre under 25 år er om lag 2 200 ved utgangen av desember 2017, det vil si rundt 13 prosent av alle mottakere. Andelen er redusert fra 2008 med et par prosentpoeng. Mottakere som er 45 år og eldre utgjør om lag 1 000, som er i underkant av seks prosent av alle mottakere. Det er en økning på ca. ett prosentpoeng fra 2008.

Andelen enslige fedre er i underkant av fem prosent. Pr. desember 2017 er det rundt tre prosent av stønadsmottakerne i Oslo som er enslige fedre, mens det av stønadsmottakerne i Finnmark er 8,5 prosent enslige fedre.

Overgangsstønad

Overgangsstønad gis til livsopphold til enslig mor/far. I desember 2017 var det totalt rundt 12 500 mottakere av overgangsstønad, det vil si at de enten mottok ytelsen i kombinasjon med barnetilsyn eller mottok kun overgangsstønad. Det er en nedgang på om lag 2 000 mottakere (14 prosent) fra samme tidspunkt i 2016, og en nedgang på rundt 9 300 (nærmere 43 prosent) fra desember 2008.

Barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn gis til enslig mor eller far som må overlate pass av barn til andre, pga. arbeid. Stønaden kan da gis uavhengig av retten til overgangsstønad.

Det kan også gis stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer til enslig mor eller far som er i utdanning eller som er arbeidssøker. Fra 1. januar 2016 er det et vilkår for å få innvilget tilleggsstønaden «Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer» at personen fyller vilkårene for å få overgangsstønad. Det gjelder både ved utdanning og dersom personen er arbeidssøker.

Ved utgangen av desember 2017 var det i alt rundt 8 400 personer som mottok stønad til barnetilsyn/stønad til tilsyn for barn. Det er en reduksjon på 3,5 prosent fra desember 2016, og en reduksjon på 56,2 prosent fra 2008. Av de 8 400 personene var det om lag 4 000 som mottok ytelsen i kombinasjon med overgangsstønad.

Reduksjon i foreldrebetaling til barnehagene kan, i tillegg til regelverksendringer, også ha medvirket til reduksjon i antall mottakere av barnetilsyn de siste årene.

 

 

 

 

Fakta

Eksempler på lovendringer fra og med 1. januar 2016 som begrenser retten til stønad:

1) Adgangen til å beholde stønaden ved samboerskap uten felles barn er endret slik at retten til stønad opphører når forsørgeren får samboer. Dette i motsetning til tidligere hvor retten til stønad først opphørte når forsørgeren hadde hatt samboer i 12 av de siste 18 månedene (nye regler gjelder samboerskap inngått etter 1. januar 2016).

2) Det er ikke lenger mulig å få overgangsstønad frem til barnet fyller 10 år dersom man er i en omstillingsperiode etter separasjon, skilsmisse eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre.

3) Muligheten for å beholde stønad under utenlandsopphold er endret fra 6 måneder til 6 uker i løpet av en tolvmånedersperiode.

4) Stønad kan stanses i en måned ved nærmere bestemte brudd på aktivitetsplikten.

5) Det er også flere endringer fra samme tidspunkt som innskrenker retten til stønad.

 Nærmere omtale av statistikken i om statistikken stønad til enslig mor eller far

Av personvernhensyn er det endret aldersinndeling for tabellene som omfatter aldersfordeling. Aldersgruppen "Under 20 år" er endret til "Under 25 år" for begge aktuelle tabeller.  Det gjelder fra og med mars 2017.

Se siste analyser fra NAV om enslige forsørgere:

Lenke til artikkel i Arbeid og velferd nr. 1-2017: Sysselsetting blant enslige mødre: Har aktivitetskrav i småbarnsfasen effekt?

Lenke til artikkel i Arbeid og velferd nr. 2- 2015: Økt sysselsetting blant mottakere av overgangsstønad