Barnetrygd

Statistikk pr. 31. desember 2017

Tabeller

Barnetrygd

Mottakere

Ved utgangen av desember 2017 var det om lag 673 100 mottakere av barnetrygd. Det er en nedgang på om lag 150 mottakere (0,02 prosent) fra samme tidspunkt i fjor. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2008 er det en økning på 6,3 prosent. De aller fleste av mottakerne av barnetrygd er kvinner, men andelen menn er økende. Dette har blant annet sammenheng med økningen i andelen utenlandske mannlige statsborgere som har arbeidsforhold i Norge, og som har rettigheter til barnetrygd for sine barn.

Av antall mottakere av barnetrygd i desember 2017 var andelen menn 12 prosent, mot 7,5 prosent ved samme tidspunkt i 2008.

Om lag halvparten av mottakerne er 40 år eller eldre. Andelen kvinner som er 40 år eller eldre har økt fra 44,6 prosent i desember 2008 til 48,8 prosent i desember 2017. Menn i samme aldersgruppe har økt med nesten tre prosentpoeng fra desember 2008 til desember 2017, og er nå 64 prosent.

Det er flest barnetrygdmottakere i Akershus. I desember 2017 bor 12,8 prosent av mottakerne her. Oslo har den neststørste andelen med 11,8 prosent. Finnmark har den laveste andelen mottakere med 1,4 prosent.

Reduksjon i antall mottakere har blant annet sammenheng med antall fødsler. Utviklingen i antall fødsler har vist en svak årlig nedgang fra 2014 til 2017. Fra 2016 til 2017 ser det ut til at det kan bli en sterkere reduksjon. Vi har foreløpig ikke data for fjerde kvartal 2017, men de tre første kvartaler i 2017, sammenlignet med de tre første kvartaler i 2016, viser en nedgang i antall fødsler på 4,2 prosent.

Mottakere av utvidet barnetrygd

Som enslig mor eller far kan man få utvidet barnetrygd. Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn eneforsørgeren faktisk bor sammen med.

Antall mottakere av utvidet barnetrygd (stort sett eneforsørgere) er ca. 122 000 ved utgangen av desember 2017, og er ca. 1 600 (1,3 prosent) færre enn på samme tidspunkt i fjor. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2008 er det en reduksjon på om lag tre prosent. 8 av 10 mottakere er kvinner. 60 prosent av mottakerne av utvidet barnetrygd er 40 år eller eldre. I 2008 var andelen 52 prosent.

Antall mottakere av utvidet barnetrygd utgjør i desember 2017 om lag 18 prosent av antall barnetrygdmottakerne totalt, mot om lag 20 prosent på samme tidspunkt i 2008.

Barn

I desember 2017 ble det utbetalt barnetrygd for om lag 1 134 300 barn, en reduksjon på ca. 500 barn (0,05 prosent) fra samme tidspunkt i 2016. Det har de siste tre årene vært en svakere årlig økning enn tidligere år, inntil tallene nå viser en liten reduksjon.

Fra desember 2008 til desember 2017 har det vært en økning i antall barn på 3,9 prosent.

 

 

Fakta

Fra 1. oktober 2016 ble antall måneder foreldre eller annen omsorgsperson kan motta barnetrygd ved midlertidige utenlandsopphold redusert fra seks til tre måneder. De nye reglene gjelder for søknader fra og med 1. oktober 2016 eller senere.

Statistikk-informasjon vedrørende antall mottakere

Fra og med mars 2017 er det foretatt enkelte kvalitetsforbedringer i statistikken når det gjelder antall mottakere. Endringene medfører redusert antall personer under 20 år. I tillegg er det endret fordeling i de to aldersgruppene under 30 år. Se Om statistikken.