Barnetrygd

Statistikk pr. 30. juni 2018

Tabeller

Barnetrygd

Mottakere

Antall mottakere av barnetrygd har sammenheng med antall fødsler. Fra og med 2015 har det vært en nedgang i antall fødsler. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) har det i løpet av 1. halvår 2018 blitt født om lag 800 færre barn sammenlignet med 1. halvår 2017, en reduksjon på tre-fire prosent. SSB viser til at stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende er økende fra år til år, og var i 2017 29,3 år, mot 28,5 år i 2012, og om lag 25 år for 30 år siden. Fruktbarhetstallet i 2017 var på 1,62 barn pr. kvinne, mens det i 2016 var på 1,71.

Ved utgangen av juni 2018 var det om lag 672 300 mottakere av barnetrygd. Det er en nedgang på om lag 2 200 mottakere (0,3 prosent) fra samme tidspunkt i fjor, og er det første året med reduksjon i løpet av viste 10-årsperiode (2009-2018).

Sammenlignet med samme tidspunkt i 2009 har antall mottakere av barnetrygd økt med 5,4 prosent. De aller fleste mottakere av barnetrygd er kvinner. Andelen menn har vært økende over tid, men økningen har blitt noe svakere de siste årene. Økning i andelen menn har blant annet sammenheng med økt antall utenlandske mannlige statsborgere som har arbeidsforhold i Norge, og som har rettigheter til barnetrygd for sine barn. Pr. juni 2018 er det om lag 88 prosent kvinner og 12 prosent menn som er mottakere av barnetrygd. På samme tidspunkt i 2009 var andelene drøyt 92 prosent for kvinner og nesten åtte prosent for menn.

Nesten 51 prosent av mottakerne er 40 år eller eldre. Av kvinnelige mottakere er det nesten halvparten som er 40 år eller eldre, mot 45 prosent i juni 2009. Av mannlige mottakere er det nærmere 65 prosent som er 40 år eller eldre, en økning på om lag tre prosentpoeng fra 2009.

Det er flest barnetrygdmottakere i Akershus og Oslo. Nesten 13 prosent av mottakerne bor i Akershus, og nesten 12 prosent i Oslo. Finnmark har den laveste andelen mottakere med 1,4 prosent.

Mottakere av utvidet barnetrygd

Som enslig mor eller far kan man få utvidet barnetrygd. Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn eneforsørgeren faktisk bor sammen med.

Antall mottakere av utvidet barnetrygd (stort sett eneforsørgere) er ca. 121 500 ved utgangen av juni 2018, og er om lag 2 300 (1,9 prosent) færre enn på samme tidspunkt i fjor. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2009 er det en reduksjon på 5,6 prosent.

Nærmere 80 prosent av mottakerne av utvidet barnetrygd er kvinner. Om lag 60 prosent av mottakerne er 40 år eller eldre. I juni 2009 var andelen i denne aldersgruppa om lag 52 prosent.

Antall mottakere av utvidet barnetrygd utgjør i juni 2018 om lag 18 prosent av antall barnetrygdmottakerne totalt, mot om lag 20 prosent på samme tidspunkt i 2009.

Barn

I juni 2018 ble det utbetalt barnetrygd for om lag 1 131 800 barn, en reduksjon på om lag 4 900 barn (0,4 prosent) fra samme tidspunkt i 2017. Det er første året at tallene viser en reduksjon. Fra juni 2009 til juni 2018 har det vært en økning i antall barn på 3,2 prosent.

Fakta

Fra 1. oktober 2016 ble antall måneder foreldre eller annen omsorgsperson kan motta barnetrygd ved midlertidige utenlandsopphold redusert fra seks til tre måneder. De nye reglene gjelder for søknader fra og med 1. oktober 2016 eller senere.

Statistikk-informasjon vedrørende antall mottakere

Fra og med mars 2017 er det foretatt enkelte kvalitetsforbedringer i statistikken når det gjelder antall mottakere. Endringene medfører redusert antall personer under 20 år. I tillegg er det endret fordeling i de to aldersgruppene under 30 år. Se Om statistikken.