Barnetrygd

Statistikk pr. 31. mars 2018

Tabeller

Barnetrygd

Mottakere

Ved utgangen av mars 2018 var det om lag 670 900 mottakere av barnetrygd. Det er en nedgang på om lag 4 200 mottakere (0,6 prosent) fra samme tidspunkt i fjor, og er det første året med reduksjon i løpet av en 10-årsperiode. Statistikken viser at det er kvinner i aldersgruppen 21-29 år hvor det er størst reduksjon.

Sammenlignet med samme tidspunkt i 2009 er det en økning på 5,5 prosent. De aller fleste mottakere av barnetrygd er kvinner. Andelen menn har vært økende over tid, men økningen har blitt noe svakere de siste årene. Økning i andelen menn har blant annet sammenheng med økt antall utenlandske mannlige statsborgere som har arbeidsforhold i Norge, og som har rettigheter til barnetrygd for sine barn. Pr. mars 2018 er det 88 prosent kvinner og 12 prosent menn som er mottakere av barnetrygd. På samme tidspunkt i 2009 var andelene hhv 92,3 og 7,7.

Nesten 51 prosent av mottakerne er 40 år eller eldre. Andelen kvinner som er 40 år eller eldre har økt fra om lag 45 prosent i mars 2009 til om lag 49 prosent i mars 2018. Menn i samme aldersgruppe har økt med 3,5 prosentpoeng fra mars 2009 til mars 2018, og er nå 64,6 prosent.

Det er flest barnetrygdmottakere i Akershus. Pr. mars 2018 bor 12,8 prosent av mottakerne her. Oslo har den nest største andelen med 11,9 prosent. Finnmark har den laveste andelen mottakere med 1,4 prosent.

Reduksjon i antall mottakere har blant annet sammenheng med antall fødsler. Utviklingen i antall fødsler har vist en svak årlig nedgang fra 2014 til 2016. Fra 2016 til 2017 var det en sterkere nedgang, da på nærmere fire prosent. I 2017 ble det født 56 600 barn. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) ga det et fruktbarhetstall på 1,62 barn pr. kvinne i 2017, mot 1,71 i 2016. Tallet for 2017 er det laveste som er målt i Norge noen gang. SSB viser til at stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn. Gjennomsnittlig fødealder ved første barns fødsel var i 2017 29,3 år, mens det for 30 år siden var om lag 25 år.

Det er foreløpig ikke tilgjengelige fødselstall for 1. kvartal 2018.

Mottakere av utvidet barnetrygd

Som enslig mor eller far kan man få utvidet barnetrygd. Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn eneforsørgeren faktisk bor sammen med.

Antall mottakere av utvidet barnetrygd (stort sett eneforsørgere) er ca. 121 600 ved utgangen av mars 2018, og er ca. 2 800 (2,2 prosent) færre enn på samme tidspunkt i fjor. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2009 er det en reduksjon på 4,7 prosent.

Nærmere 80 prosent av mottakerne er kvinner.

Om lag 60 prosent av mottakerne av utvidet barnetrygd er 40 år eller eldre. I mars 2009 var andelen rundt 52 prosent.

Antall mottakere av utvidet barnetrygd utgjør i mars 2018 om lag 18 prosent av antall barnetrygdmottakerne totalt, mot om lag 20 prosent på samme tidspunkt i 2009.

Barn

Pr. mars 2018 ble det utbetalt barnetrygd for om lag 1 129 800 barn, en reduksjon på om lag 7 600 barn (0,7 prosent) fra samme tidspunkt i 2017. Sett over en 10-årsperiode er det første gang at tallene viser en reduksjon. Fra mars 2009 til mars 2018 har det vært en økning i antall barn på 3,2 prosent.

 

 

Fakta

Fra 1. oktober 2016 ble antall måneder foreldre eller annen omsorgsperson kan motta barnetrygd ved midlertidige utenlandsopphold redusert fra seks til tre måneder. De nye reglene gjelder for søknader fra og med 1. oktober 2016 eller senere.

Statistikk-informasjon vedrørende antall mottakere

Fra og med mars 2017 er det foretatt enkelte kvalitetsforbedringer i statistikken når det gjelder antall mottakere. Endringene medfører redusert antall personer under 20 år. I tillegg er det endret fordeling i de to aldersgruppene under 30 år. Se Om statistikken.