Barnebidrag

Statistikk per 31. mars 2018

Tabeller

Bidragspliktige

Bidragsmottakere

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Bidragsmottakere og bidragspliktige

De siste syv-åtte årene har det vært en årlig reduksjon i antall bidragsmottakere, bidragspliktige og barn på tre-fire prosent.

Ved utgangen av mars 2018 var antall bidragsmottakere og antall bidragspliktige henholdsvis om lag 71 200 og 64 800. I løpet av 10 år har det vært en reduksjon i antall bidragsmottakere, bidragspliktige og barn på opp mot 30 prosent. Når det gjelder barn har Finnmark hatt sterkest  reduksjon i 10-årsperioden med 41,8 prosent, mens Rogaland har hatt en reduksjon på 23,5 prosent.

Nedgangen antas i hovedsak å ha sammenheng med at personer velger private avtaler i stedet for å benytte det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen.

Andelen bidragsmottakere i alderen 45 år + har økt fra 20 prosent i mars 2009 til om lag 27 prosent i mars 2018, mens andelen bidragsmottakere under 25 år har blitt redusert de siste årene. For bidragspliktige har andelen i aldersgruppa 45 år + økt fra om lag 31 prosent i mars 2009 til om lag 38 prosent i mars 2018.

De fleste bidragsmottakerne er kvinner, og de fleste bidragspliktige er menn. Andelen mannlige bidragsmottakere og andelen kvinnelige bidragspliktige har i hele 10-årsperioden vært på syv-åtte prosent.

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Etter Lov om barn og foreldre (barneloven) er den forelderen som ikke bor sammen med barnet pliktig til å betale barnebidrag. I de tilfeller der forelderen som har omsorgen for barnet (bidragsmottaker) er innvilget bidragsforskudd, vil forskudd bli utbetalt dersom bidragspliktig betaler bidrag for seint eller ikke betaler. I tillegg kan det utbetales forskudd til bidragsmottaker i tilfeller der barnebidraget er lavere enn forskuddet. Bidragsforskudd er behovsprøvd.

I mars 2018 ble det utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for 97 500 barn.

Ved beregning av barnebidrag legger NAV blant annet til grunn bestemte satser for underholdskostnad (forbruksutgifter, boutgifter mv) og samværsfradrag som gjelder for aktuell aldersgruppe. Et barn går over i ny aldersgruppe 1. juli det året barnet fyller 6, 11 og 15 år. Av alle barna med barnebidrag og/eller bidragsforskudd er 28 prosent av barna i aldersgruppen 6-10 år og 27,7 prosent i aldersgruppen 11-14 år. Aldersgruppen 15-17 år utgjør 25,3 prosent og aldersgruppen under 6 år utgjør 14,7 prosent. 2,8 prosent av barna er 18 år eller mer.

I gjennomsnitt er det 1,4 barn pr bidragsmottaker, og 1,5 barn pr bidragspliktig. Gjennomsnittstallene har vært uendret i hele 10-årsperioden.

Barn med barnebidrag og/eller forskudd som andel av befolkningen 0-17 år

Sett i forhold til befolkningen 0-17 år i hele landet er det 8,6 prosent av barna som mottar bidrag og/eller forskudd med offentlig innkreving. Tilsvarende andel i mars 2009 var 12,3 prosent.

Akershus har den laveste andelen barn med 5,6 prosent, sett i forhold til barn 0-17 år i fylket, og Sogn og Fjordane nest laveste andel med seks prosent. Finnmark har den høyeste andelen med 10,4 prosent. 

Fakta

Statistikken omfatter barn, bidragsmottakere og bidragspliktige som benytter det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen. Statistikken omfatter ikke barn, bidragspliktige og bidragsmottakere der det ikke er offentlig innkreving av barnebidrag.