Barnebidrag

Statistikk per 31. desember 2017

Tabeller

Bidragspliktige

Bidragsmottakere

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Bidragsmottakere og bidragspliktige

Fra og med 2010 har det vært en årlig reduksjon i antall bidragsmottakere, bidragspliktige og barn på tre-fire prosent.

Ved utgangen av desember 2017 var antall bidragsmottakere og antall bidragspliktige henholdsvis om lag 71 400 og 65 000. I løpet av 10 år har det vært en reduksjon i antall bidragsmottakere, bidragspliktige og barn på i underkant av 29 prosent. Finnmark har hatt sterkest reduksjon i antall barn i perioden med om lag 42 prosent, mens Rogaland har hatt en reduksjon på om lag 25 prosent.

Nedgangen antas i hovedsak å ha sammenheng med at personer velger private avtaler i stedet for å benytte det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen.

Andelen bidragsmottakere i alderen 45 år + har økt fra om lag 20 prosent i desember 2008 til om lag 27 prosent i desember 2017, mens andelen bidragsmottakere under 25 år har blitt redusert de siste årene. For bidragspliktige har andelen i aldersgruppa 45 år + økt fra 31 prosent i desember 2008 til 38 prosent i desember 2017.

De fleste bidragsmottakerne er kvinner, og de fleste bidragspliktige er menn. Andelen mannlige bidragsmottakere og andelen kvinnelige bidragspliktige har i hele 10-årsperioden vært på syv-åtte prosent.

Barn med barnebidrag og/eller bidragsforskudd

Etter Lov om barn og foreldre (barneloven) er den forelderen som ikke bor sammen med barnet pliktig til å betale barnebidrag. I de tilfeller der forelderen som har omsorgen for barnet (bidragsmottaker) er innvilget bidragsforskudd, vil forskudd bli utbetalt dersom bidragspliktig betaler bidrag for seint eller ikke betaler. I tillegg kan det utbetales forskudd til bidragsmottaker i tilfeller der barnebidraget er lavere enn forskuddet. Bidragsforskudd er behovsprøvd.

I desember 2017 ble det utbetalt barnebidrag og/eller bidragsforskudd for 97 800 barn.

Ved beregning av barnebidrag legger NAV blant annet til grunn bestemte satser for underholdskostnad (forbruksutgifter, boutgifter mv) og samværsfradrag som gjelder for aktuell aldersgruppe. Et barn går over i ny aldersgruppe 1. juli det året barnet fyller 6, 11 og 15 år. Av alle barna med barnebidrag og/eller bidragsforskudd er om lag 28 prosent av barna i aldersgruppen 6-10 år og tilsvarende i aldersgruppen 11-14 år. Aldersgruppen 15-17 år utgjør ca. 26 prosent og aldersgruppen under 6 år utgjør i underkant av15 prosent. 2,2 prosent av barna er 18 år eller mer.

I gjennomsnitt er det 1,4 barn pr bidragsmottaker, og 1,5 barn pr bidragspliktig. Gjennomsnittstallene har vært uendret i hele 10-årsperioden.

Barn med barnebidrag og/eller forskudd som andel av befolkningen 0-17 år

Sett i forhold til befolkningen 0-17 år i hele landet er det 8,6 prosent av barna som mottar bidrag og/eller forskudd med offentlig innkreving. Tilsvarende andel i desember 2008 var 12,3 prosent.

Akershus har den laveste andelen barn med 5,6 prosent, sett i forhold til antall barn i samme aldersgruppe i fylket, mens Finnmark har den høyeste andelen med 10,5 prosent.

Fakta

Statistikken omfatter barn, bidragsmottakere og bidragspliktige som benytter det offentlige hjelpeapparatet til bidragsformidlingen. Statistikken omfatter ikke barn, bidragspliktige og bidragsmottakere der det ikke er offentlig innkreving av barnebidrag.