5. Historikk og sammenlignbarhet over tid

5.1 Historikk for datainnsamling

Siden 40-tallet har etaten utarbeidet månedlig statistikk over registrerte arbeidssøkere. Statistikken over arbeidssøkere viser beholdningstall ved utgangen av måneden fordelt på ulike kjennetegn. Siden 1998 er også tilgangstall for arbeidssøkere produsert.

Fram til 1988 fylte arbeidskontorene ut egne skjemaer over registrerte arbeidssøkere. I denne perioden skjedde det en del endringer i skjemaene, noe som bl.a. var tilfelle i 1954, 1959 og 1964.

I løpet av 1987 ble det innført it-basert arbeidssøkerregister (SOFA-søker). Det ble videre innført egne it-systemer for dagpengemottakere, tiltaksdeltakere og personer med nedsatt arbeidsevne. Innføringen av it-basert arbeidssøkerregister førte til en radikal endring i produksjonsrutinene for arbeidssøkerstatistikken. Det ble mulig å ta ut statistikk over flere kjennetegn ved arbeidssøkerne, og hyppigheten av eksisterende statistiske kjennetegn økte. Fra 1989 er det produsert månedlig statistikk over antall helt arbeidsledige etter alder, kjønn, yrke, fylke og varighet. Seinere har andre fordelingsvariabler som langtidsledige, høyeste påbegynte utdanningsnivå og kommune kommet med i statistikken.  

Den månedlige tiltaksstatistikken var basert på manuelle opptellinger fram til 1990. Etter hvert har også denne statistikken blitt gradvis utvidet til å omfatte flere kjennetegn.

I dag blir opplysninger om arbeidssøkere registrert av saksbehandler på NAV-kontor og gjennom selvbetjening på nav.no. Opplysningene godkjennes i NAVs saksbehandlingssystem, Arena og bearbeides videre i et eget datavarehus.

5.2 Sammenlignbarhet over tid

Statistikken over arbeidssøkere og ledige stillinger har basert seg på samme grunnleggende definisjoner siden produksjonen startet. Endringer i skjema og enkelte presiseringer i instrukser til medarbeiderne i etaten kan imidlertid ha påvirket tallene noe. Siden 1940-tallet har arbeidssøkernes tilbøyelighet til å registrere seg som arbeidssøker økt betydelig, særlig blant kvinner og unge. Dette skyldes trolig at servicen overfor arbeidssøkerne etter vært er blitt bedre utbygd.

Det er sannsynligvis endringer i dagpengeregelverket som spesielt har påvirket tilbøyeligheten til å registrere seg som arbeidssøkerne. Omleggingen til nye it-baserte saksbehandlingssystemer har trolig også hatt innvirkning på statistikken. Dette gjelder særlig for stillingsstatistikken. Arbeidssøkerstatistikken har i mindre grad blitt påvirket av slike endringer.

5.3 Brudd og endringer

2018 - Ny registreringsløsning for arbeidssøkere på nav.no

I november 2018 startet NAV med ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Arbeidssøkere kan i ny løsning begynne med egne jobbsøkingsaktiviteter med en gang og bli raskere disponible for arbeidsmarkedet. Før dette (i perioden 2005-2018) måtte arbeidssøkere vente til registreringen ble godkjent av en saksbehandler. Registreringen er nå mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. Dette gir en økning i antallet helt ledige som ellers ikke ville vært der og brudd i statistikken. Samlet brudd estimeres til 6 prosent flere helt ledige. Effekt av bruddet er estimert tilbake til 2005 og brukt til å lage brudd- og sesongjustert tidsserier for beholdning arbeidssøkere. Justeringen er utført ved å prekorrigere tidligere publiserte tall og deretter sesongjustere.
Bruddet skjedde gradvis i november, desember 2018 og januar 2019.

 Helt ledige i måneden Helt ledige akkumulert
nov. 182 500 2 500 
des. 18 1 100 3 600 
jan. 19400  4 000


Bruddet var ulikt fordelt i fylkene.

 Helt ledige
Østfold 5 %
Akershus 7 %
Oslo 6 %
Hedmark 10 %
Oppland 8 %
Buskerud 6 %
Vestfold 5 %
Telemark 7 %
Aust-Agder4 %
Vest-Agder3 %
Rogaland 5 %
Hordaland 6 %
Sogn og Fjordane7 %
Møre og Romsdal5 %
Nordland 8 %
Troms Romsa8 %
Finnmark Finnmárku6 %
Trøndelag 7 %

 

2018 - SMS varsling til meldekortbrukere

Fra juli 2018 har NAV sendt påminnelse på SMS til arbeidsledige om å sende meldekort om de fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøkere. Denne endringen har bidratt til at det er omlag 1,4 % prosent flere helt ledige i perioden juli – november 2018 og omlag 1,2 % prosent flere helt ledige fra og med desember 2018. Denne endringen er et mindre brudd i statistikken. Det er ikke korrigert for dette bruddet i sesongjusteringen.

2018 - Endring i lov om arbeidsavklaringspenger

Man kan fra 2018 motta arbeidsavklaringspenger (AAP) i inntil 6 måneder som arbeidsledig, mot tidligere 3 måneder. Endringen medførte en økning på antall helt ledige på 0,3 prosent (gjennomsnitt 2018).

2017 - 2020 - Kommune- og regionreform

Pga kommune- og regionreform blir mange kommuner og fylker slått sammen og noen kommuner bytter fylke. Historisk statistikk publiseres for historisk inndeling, mens sammenliknbar statistikk (med året før) publiseres slik at de tidligere fylkene og kommunene slått sammen. Reformen medfører også at det foretas grensejusteringer mellom kommuner. Statistikken blir ikke korrigert for dette

2019 - Kommuneendring Rindal

Fra 1. januar 2019 ble 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag med nytt kommunenummer 5061.

2018 - Kommuneendringer i Trøndelag og Vestfold

Fra 1. januar 2018 ble fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen til Trøndelag. I tillegg ble kommunene 1624 Rissa og 1718 Leksvik slått sammen til 5054 Indre Fosen. Kommunene i Trøndelag fikk nye kommunenummer. I Vestfold ble kommunene 0709 Larvik og 0728 Lardal slått sammen til 0712 Larvik. 0702 Holmestrand og 0714 Hof ble slått sammen til 0715 Holmestrand. 0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme ble slått sammen til 0729 Færder.

2017 - Kommuneendringer i Vestfold

Fra 1. januar 2017 ble kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og det meste av 0720 Stokke slått sammen til 0710 Sandefjord. Samtidig ble området Vear, med ca. 2 200 personer overført fra Stokke til 0704 Tønsberg. I statistikken er de tre tidligere kommunene sammenslått til ny kommune 0710 Sandefjord, men det er ikke justert for overføringen av Vear i historiske tall. Dette medfører at tallene for Tønsberg og Sandefjord ikke er helt sammenliknbare med tall for året før. Arbeidsledighetsprosentene for Tønsberg og Sandefjord er justert for overføring av Vear fra og med mai 2017.

2014 – Nytt navn tiltakspenger

Individstønad endret navn til tiltakspenger fra januar 2014.

2012 – Navneendring på tiltaksdeltakere

Gruppen «Arbeidssøkere på tiltak» byttet navn fra «Ordinære tiltaksdeltakere» i oktober 2012. Dette er kun en navneendring. Gruppen omfatter alle arbeidssøkere som ved opptellingstidspunktet deltar på arbeidsrettede tiltak.

2012 – Endring i statistikken fordelt på fylke

Fra og med oktober 2012 danner bostedsadresse registrert i saksbehandlingssystemet Arena grunnlaget for statistikk over arbeidssøkere fordelt på fylke. Tidligere ble fylkestilhørigheten for arbeidssøkernes NAV-kontor benyttet ved publisering av fylkesfordelinger. Sammenlignbare tidsserier for fylke basert på bostedsadresse er tilgjengelig på nav.no under Tidsserier, Årsgjennomsnitt.
Statistikken som fordeler seg på bostedsted inkluderer kategorien Øvrige områder. I denne kategorien inngår Svalbard og Jan Mayen.

2012 - Brudd i statistikk fordelt på yrke

Revidert Standard for Yrkesklassifisering (STYRK-08) ble innført i Arena og i statistikken i januar 2012. Basert på konverteringsnøkkel fra SSB har NAV omkodet alle gamle yrkeskoder til STYRK-08, både i Arena og i statistikk. Denne omkodingen legges til grunn for yrkestall for perioden 2001-2011 som skal være sammenlignbare med yrkestall for 2012 og framover. Yrkesfordeling basert på omkodingen er å betrakte som beregnede verdier. NAV bruker disse til å beregne årsendring og til å sesongjustere yrkestallene. Du kan lese mer om bruddet her .

2009 - Endringer i tiltaksgruppering som følge av ny tiltaksforskrift

Som følge av ny tiltaksforskrift og ny tiltaksstruktur vil statistikken over deltakere i tiltak fordeles etter følgende tiltaksgrupper fra og med januar 2009: "Avklaringstiltak", "Arbeidspraksis", "Arbeidsrettet rehabilitering", "Helsemessig utredning/behandling", "Jobbskaping og egenetablering", "Lønnstilskudd", "Oppfølging", "Opplæring", "Sysselsettingstiltak, permisjoner og vikariater", "Tilrettelagt arbeid", "Tilretteleggingstilskudd" og "Andre tiltak".

Ved beregning av endringer fra ett år tidligere fra og med januar 2009 er tiltaksgruppene ”Opplæring” og ”Tilrettelagt arbeid” slått sammen med de tidligere kategoriene, slik at tallene er sammenlignbare. Gruppen ”Andre tiltak” er ikke direkte sammenlignbar.

2009 – Nedsatt arbeidsevne

Betegnelsen "yrkeshemmede" utgår og erstattes av "personer med nedsatt arbeidsevne"

2006 - Endringer i yrkesinndelingen i statistikken

Fra og med mars 2006 har NAV endret både fin og grov yrkesinndeling som brukes i statistikken. Formålet er å skape bedre samsvar mellom navn på yrkesgrupper og underliggende yrker. En del av endringene gjelder nye navn på yrkesgrupper slik at det blir lettere for brukerne å forstå innholdet. I andre tilfeller er enkelte undergrupper skilt ut.

2006 - Endringer i statusgrupperingen for personer med nedsatt arbeidsevne

Fra og med februar 2006 er det gjort endringer på noen av statusgrupperingene for personer med nedsatt arbeidsevne. ”AMB, varig tilrettelagt arbeid” har byttet navn til ”Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift”, mens ”AMB, avklarings- og attføringstiltak” har blitt delt i ”Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift” og ”Avklaringstiltak”. Gruppene ”Forsøkstiltak” og ”Andre tiltak” er slått sammen til ”Forsøks- og andre tiltak”.

2006 - Sammenslåing av Aetat og Trygdeetaten

Fra og med 1. juli 2006 er Aetat og Trygdeetaten slått sammen til én etat, NAV.

2005 – Aetat Nesodden flyttet

Aetat-kontor Nesodden ble i juli 2005 overført fra Aetat Oslo til Aetat Akershus.

2005 - Brudd i statistikk over beholdning personer med nedsatt arbeidsevne

Beholdning personer med nedsatt arbeidsevne ble redusert med 3700 i juli 2005. Noe av endringen skyldes forbedret avregistreringsrutiner for personer med nedsatt arbeidsevne som er ferdig med attføring.

2004 - Ny kategori personer med nedsatt arbeidsevne, søker attføring

”Søker attføring” ble opprettet som ny kategori i statistikken fra og med juli 2004.

2004 - Brudd i statistikken for permitterte arbeidssøkere

Fra januar 2004 telles kun permitterte med dagpenger, det vil si personer med løpende vedtak om dagpenger under permittering. Endringen har medført et brudd i statistikk og tallene ikke er sammenlignbare med tidligere publisert statistikk. Ved beregning av endringstall fra 2003 til 2004 er det benyttet sammenlignbare tall.

2004 – Selvregistering av arbeidssøkere

Fra mai 2004 ble kunne arbeidssøkere registrere seg selv på aetat.no (senere nav.no). Løsningen ble tatt gradvis i bruk i løpet av 2004 og var fra 2005 hovedløsningen for registrering av arbeidssøkere.

2004 - Ny kategori personer med nedsatt arbeidsevne, søker attføring
”Søker attføring” ble opprettet som ny kategori i statistikken fra og med juli 2004.

2004 - Brudd i statistikken for permitterte arbeidssøkere

Fra januar 2004 telles kun permitterte med dagpenger, det vil si personer med løpende vedtak om dagpenger under permittering. Endringen har medført et brudd i statistikk og tallene ikke er sammenlignbare med tidligere publisert statistikk. Ved beregning av endringstall fra 2003 til 2004 er det benyttet sammenlignbare tall.

2003 - Ny definisjon av personer med nedsatt arbeidsevne, andre tiltak

For årsgjennomsnittet i 2003 var antall på ”Andre tiltak” og på tiltak i alt anslagsvis 2.000 for høyt og antall i kartleggings- og ventefaser 2.000 for lavt. Statistikk fra desember 2003 og senere er derfor sammenlignbare med tall for 2002 og tidligere.

2002 - Brudd i tiltaksstatistikk

I forbindelse med omlegging av IT-systemene i etaten ble tall over ordinære tiltaksdeltakere fra og med oktober 2002 redusert med ca. 500, mens personer med nedsatt arbeidsevne i tiltak økte tilsvarende.

2002 - Antall dagpengemottakere

Tallet på "Sum dagpengemottakere" og "Andre" i november 2002 er om lag 3.500 høyere enn normalt. Dette skyldes feil i oppdateringen av etatens registre i november 2002. Feilen påvirker ikke tallene for andre måneder.

2002 - Brudd i statistikk over registrert arbeidsledighet i 2002

Innføringen av nye moduler i Arena i mars og oktober 20023 medførte brudd i tallene over helt ledige og delvis sysselsatte i 2002. Den beregnede konsekvensen er en fiktiv økning i ledigheten på ca 3 prosent i gjennomsnitt for 2002, og en nedgang i delvis sysselsatte på ca 7 prosent.

2001 - Ny tilgang/avgangsdefinisjon for personer med nedsatt arbeidsevne

Tilgangen av personer med nedsatt arbeidsevne omfatter nye personer med nedsatt arbeidsevne (som ikke har vært registrert hus NAV siste 13 uker). Tidligere ble tilgangen residualberegnet på bakgrunn av endringene i beholdningen og avgangen i samme periode. Definisjonsendringen medfører en økning på 2-4 prosent i forhold til tidligere publiserte tall. Avgang personer med nedsatt arbeidsevne omfatter personer med nedsatt arbeidsevne som ikke registrerer seg igjen innen 13 uker. Det presenteres derfor ikke avgangstall for de tre siste månedene.

2001 - Nytt saksbehandlingssystem innført i etaten

Arena ble innført som nytt saksbehandlingssystem 23. april 2001. I mars og oktober 2002 ble to nye moduler i Arena tatt i bruk. Ved innføring av det nye saksbehandlingssystemet er også rutiner og metoder for registrering av arbeidssøkere og stillinger endret for å forbedre de tjenester som leveres til arbeidssøkere og arbeidsgivere. Endring i rutiner vil kunne påvirke statistikk over arbeidsmarkedet.

Små endringer i arbeidssøkerstatistikken: I følge analyser, er det mindre endringer i statistikk over helt ledige, delvis ledige, ordinære tiltaksdeltakere og personer med nedsatt arbeidsevne ved innføringen av nytt saksbehandlingssystem.

2001 - Brudd i statistikk fordelt på yrke

I forbindelse med innføring av nytt saksbehandlingssystem endret NAV i 2001 yrkesklassifiseringssystem fra Nordisk Yrkesklassifisering (NYK-65) til Standard Yrkesklassifisering (STYRK). STYRK er basert på ILO-standarden ISCO-88. Dette medfører brudd i forhold til tidligere publisert statistikk over arbeidssøkere og stillinger. Det er beregnet tilsvarende tall bakover i tid fra og med januar 2000. I tabellene er tidligere publiserte tall for januar 2000 til april 2001 omregnet til fordeling basert på STYRK.

2001 - Brudd i statistikk fordelt på utdanning

Innføring av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS 2000) fra oktober 2001. Dette har medført brudd i forhold til tidligere publisert statistikk over arbeidssøkere fordelt på utdanning.

1999 - Brudd i statistikk over helt og delvis ledige

Definisjonen av registrerte helt ledige og delvis ledige ble endret fra og med 1. januar 1999. Den beregnede konsekvensen av endringen er en fiktiv økning i ledigheten på ca. 7 prosent i gjennomsnitt i 1999, hvilket tilsvarer en nedgang i delvis ledige på ca. 10 prosent. Det er viktig at bruddet i statistikken tas i betraktning ved tolkning av tabellene.

5.3 Andre forhold med betydning for statistikken

Andre forhold som kan ha betydning for tolkningen av arbeidsmarkedsstatistikken fra NAV presenteres i arkfanen «Om tabellene» i de ulike rapportene på nav.no.