Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne

Status på arbeidsmarkedet per 2. kvartal 2018

Tabeller

Tidsserie 2017-2018

Overgang til jobb_Status_2kv2018

Utviklingen

Det var i alt 40 241 arbeidssøkere og 18 979 personer med nedsatt arbeidsevne som hadde avgang fra sin status som henholdsvis arbeidssøker og nedsatt arbeidssøker 4 kvartal 2017. Etter 6 måneder var 59 prosent av arbeidssøkerene reistrert i jobb. 23,5 prosent av de personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne var reistrert i jobb. I tillegg kombinerte om lag 16 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne arbeid med stønad (dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller alderspensjon). Det var om lag 6,5 prosent av arbeidssøkerene som kombinerte jobb med stønad et halvt år etter avgangen.

Om lag 40 prosent av de med med nedsatt arbeidsevne hadde overgagng til uføretrygd etter et halvt år, mens for arbeidssøkerene er denne andelen på 0,4 prosent. Av arbeidssøkerene var det 18 prosent som gikk enten til status selvstendig næringsdrivende, utdanning, førstegangstjeneste, eller hjemmeværende/forsørget av andre (annet-gruppen). Samme andel for personer med nedsatt arbeidsevne var på 12 prosent.

 

Fakta

Statistikken beskriver overgangen fra status arbeidssøker eller nedsatt arbeidsevne til arbeid og/ eller stønad. Statistikken omfatter personer i alderen 20 til 66 år, og gir status på arbeidsmarkedet seks måneder etter tidspunktet personen ikke lenger var registrert med nedsatt arbeidsevne eller som arbeidssøker.

Opplysningene er hentet fra ulike administrative registre. For mer informasjon om statistikken, se Om statistikk – overgang til arbeid og stønad under relatert informasjon.