Flere arbeidsledige i september

Det ble 600 flere arbeidsledige i september, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 900 personer.

– Nedgangen i oljenæringen er hovedårsaken til den økte ledigheten. Dette rammer særlig Sør-Vestlandet og ingeniører og industriyrkene, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland.

Rogaland hadde den største prosentvise økningen i antallet helt ledige fra august til september, justert for normale sesongvariasjoner. Deretter fulgte Telemark. Ledigheten gikk mest ned i Hedmark og Østfold.

Personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag, fulgt av industriyrker og kontorarbeid, hadde størst prosentvis økning i ledigheten fra august til september, mens barne- og ungdomsarbeidere hadde størst prosentvis nedgang.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av september var 79 600* personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 5 500 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent i september i fjor.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 91 900 personer i september, tilsvarende 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er 9 400 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

70 prosent økning i Rogaland

Det siste året har ledigheten økt med 4 000 personer i Rogaland. Det tilsvarer en økning på 70 prosent. I Møre og Romsdal har ledigheten økt med 25 prosent det siste året, mens Hordaland og Aust-Agder begge har en oppgang på 22 prosent. Størst nedgang i ledigheten finner vi i Hedmark, med 18 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Aust-Agder og Rogaland, med henholdsvis 3,9 og 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Fra å ha en ledighet på 2,3 prosent og være blant fylkene med lavest ledighetsrate for ett år siden, har Rogaland nå nest høyest ledighetsrate i landet. Sogn og Fjordane har fortsatt den laveste ledigheten, på 1,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Oppland og Troms, med henholdsvis 1,9 og 2,1 prosent.

Fra og med denne måneden vil NAV på nav.no også publisere kommunetall sammen med hovedtallene for arbeidsmarkedet.

Størst økning innen ingeniør- og ikt-fag

Sammenlignet med september i fjor, er det nå 2 600 flere ledige personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-yrker. Dette tilsvarer en økning på 68 prosent. Som andel av arbeidsstyrken har ledigheten i denne yrkesgruppen dermed økt fra 1,5 til 2,4 prosent det siste året.

Industriarbeidere har hatt den nest største økningen i ledigheten, med en økning på 28 prosent det siste året. Deretter følger meglere og konsulenter med en oppgang på 22 prosent. Antallet arbeidsledige har gått mest ned blant personer uten registrert yrkesbakgrunn, fulgt av yrkesgruppen barne- og ungdomsarbeid.

Arbeidsledigheten er høyest innen bygg og anlegg, samt industriarbeid, med henholdsvis 4,6 og 4,5 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er lavest innen undervisning med 0,9 prosent, fulgt av personer med akademiske yrker med 1,0 prosent.

Økt ledighet for menn

Den største økningen i antall helt ledige i september finner vi blant menn over 30 år. Det ble færre ledige kvinner, noe som kan sees i sammenheng med flere kvinnelige arbeidssøkere på tiltak. Nedgangen gjelder spesielt kvinner i 20-årene.

Det var en stor økning i antall ledige som har vært arbeidssøkere mellom 4 og 25 uker, og denne har i all hovedsak kommet blant menn. Det henger sammen med at svært mange av de som har mistet jobben i oljerelatert industri er menn.

* På grunn av tekniske problemer med NAVs saksbehandlingssystem var det ikke mulig for saksbehandlere å registrere nye arbeidssøkere mandag 28. september før kl 12. NAV anslår at uten de tekniske problemene ville det vært registrert mellom 300 og 400 flere helt ledige i september. Se «Spesielle forhold» i notatet Arbeidsmarkedet nå for en nærmere forklaring.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.