Nedgang i ledigheten i august

Antallet registrerte helt ledige gikk ned med 1 300 personer i løpet av august, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, gikk ned med 2 400 personer.

Arbeidsledighetstallene falt i august i år etter en tydelig økning i juli. Samlet har ledigheten økt med om lag 1 700 personer i løpet av de siste to månedene.

– Vi ser nå en nedgang i arbeidsledigheten etter en markant økning i juli. Det kan se ut til at ledigheten har begynt å stabilisere seg etter en tydelig nedgang det siste året. Noe av forklaringen på at den registrerte arbeidsledigheten totalt sett har økt i sommer skyldes etter NAVs vurdering en ny SMS-påminning til ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antall nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I august var det i gjennomsnitt 760 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Med unntak av de siste par månedene, er dette det laveste antallet etter finanskrisen.

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten-august-2018

Kilde: NAV

Figur 2: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak), målt som andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjusterte tall

Arbeidsledighetsandel-august-2018

Kilde: NAV

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av august var det registrert 67 100 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 6 800 sammenliknet med august i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,7 prosent av arbeidsstyrken til 2,4 prosent. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i august.

Til sammen var 79 400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV. Det er 10 200 færre enn i august i fjor, og tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i fjor.

Fortsatt størst nedgang i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag

Ledigheten har falt mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid det siste året, med en nedgang på henholdsvis 28 og 21 prosent sammenlignet med august i fjor.

Ved utgangen av august var ledigheten lavest innen akademiske yrker med 1,0 prosent av arbeidsstyrken, mens den var høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 4,8 prosent

Lavere ledighet i de fleste fylker

Ledigheten er lavere i de fleste fylker sammenlignet med i august i fjor. Størst har nedgangen vært i Rogaland (-27 %) og Vest-Agder (-17 %). I Hedmark, Oppland og Finnmark har ledigheten holdt seg stabil eller økt noe det siste året. De resterende fylkene har hatt nedgang i ledigheten.

Ved utgangen av august var ledigheten lavest i Sogn og Fjordane (1,5 %) og Oppland (1,6 %), mens den var høyest i Vestfold (3,0 %), Østfold og Finnmark (begge 2,9 %). Vi må ti år tilbake i tid for å finne et annet tidspunkt hvor samtlige fylker hadde en ledighet på 3,0 prosent eller lavere.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I august ble det registrert 28 800 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen bygg og anlegg (4 200) og helse, pleie og omsorg (4 100).

Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes at NAV har forbedret innhentingsmetodene samt at NAV fra sommeren 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i markedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Fakta

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene, og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet, brukes sesongjusterte tall. For mer informasjon om metoden som brukes, se Om statistikken.

Høyere ledighetstall for august

NAV har fra og med juli innført påminnelse på SMS om at arbeidsledige må huske å sende meldekort om de fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøkere. Dette bidrar til økning i ledighetstallet for august, anslagsvis med rundt 700 personer (ikke sesongjustert). Arbeidsmarkedstallene for juli ble i år tatt ut en uke senere enn i fjor. Siden vi ikke tar hensyn til dette i sesongjusteringen bidro det til en vekst i de sesongjusterte tallene fra juni til juli. Tallene for august tas ut på samme tidspunkt som i fjor, og denne effekten blir dermed reversert i tallene for august og bidrar til at vi sesongjustert nå får en nedgang i ledigheten fra juli til august. Les mer i notatet Arbeidsmarkedet nå.