Nedgang i arbeidsledigheten i oktober

Antall personer registrert som helt ledige gikk ned med 1 700 i oktober, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 900 personer.

– Trenden med nedgang i antall registrerte ledige og i bruttoledigheten fortsatte i oktober. På landsbasis er bruttoledigheten tilbake til nivået fra vinteren 2015. Selv om bruttoledigheten nå faller i hele landet, er de regionale forskjellene fortsatt store, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Det er en betydelig nedgang i arbeidsledigheten fra september til oktober korrigert for sesongvariasjoner. Ledighetstallene for oktober har i år blitt hentet ut fem uker etter tallene for september istedenfor fire som i fjor. Den ekstra uken bidrar dermed til å forsterke nedgangen denne måneden (se også faktaboks).

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall.

Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten. Sesongjusterte tall. okt. 2017

Kilde: NAV. Last ned figuren i full størrelse (png).

Antallet helt ledige falt eller holdt seg stabilt i alle fylker i oktober, justert for normale sesongvariasjoner. Sogn og Fjordane, fulgt av Sør-Trøndelag, hadde den største prosentvise nedgangen.

Arbeidsledigheten har også holdt seg uendret eller gått ned for alle yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen industriarbeid samt ingeniør- og ikt-fag.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

I oktober var det registrert 66 000 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 11 800 sammenliknet med oktober i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,4 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 prosent i oktober i fjor. 54 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 85 400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 11 800 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,5 prosent i fjor.

Færre ledige i alle yrkesgrupper

Sammenliknet med oktober i fjor er ledigheten nå lavere for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag, med 31 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 28 prosent færre.

Ved utgangen av oktober var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,7 prosent.

Størst nedgang i Rogaland

Sammenliknet med oktober i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker. Rogaland er fylket med størst nedgang, med 27 prosent færre helt ledige.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane med 1,3 prosent.

Færre nye ledige

Ved utgangen av oktober var det 10 300 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under fire uker. Dette er 2 000 færre enn oktober i fjor. Antallet helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i opptil halvannet år var også lavere enn i oktober i fjor. Antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år har derimot økt det siste året. Ved utgangen av oktober gjaldt dette 12 300 personer, 700 flere enn for ett år siden.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I oktober ble det registrert 29 600 nye ledige stillinger i nav.no. Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene. Arbeidet med stillingsportalen vil antakelig føre til at antallet ledige stillinger på nav.no vil øke ytterligere framover.

For mer informasjon, kontakt pressevakta hos NAV på telefon 400 03 144.

Fakta

 

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår, og om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes se Om statistikken.

Dato for uttak av statistikk

Arbeidsmarkedsstatistikken oppdateres ved utgangen av hver måned. Datoen kan variere fra år til år på grunn av kalenderforskjeller med opptil 6 dager. I år har det medført at oktober-tallene har blitt oppdatert i uke 44, mens i fjor ble de oppdatert i uke 43.

Fravær fra arbeid

For å illustrere ulike brukergrupper og deres kortvarige og langvarige fravær fra arbeidsmarkedet, har vi laget en grafisk fremstilling som plasserer disse gruppene utfra om de er i arbeid eller ikke, og om de raskt kan ta arbeid eller ikke. Se illustrasjonen her.