Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

I juni ble det 600 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 100 personer.

Den positive utviklingen vi har sett på arbeidsmarkedet så langt i år, fortsatte i juni. Med økt vekst i norsk økonomi, flere utlyste stillinger og færre varsler om oppsigelser, forventer vi også at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall.

 Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten juni 2017

Kilde: NAV. Last ned figuren i full størrelse (png)

Arbeidsledigheten falt eller holdt seg stabil i de fleste fylker i juni, justert for normale sesongvariasjoner. Størst prosentvis nedgang i antallet helt ledige finner vi i Nord-Trøndelag og Hedmark. I fem fylker økte ledigheten noe.

Ledigheten har også holdt seg uendret eller gått ned for de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen bygg og anlegg og industriarbeid.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

I juni var det registrert 71 500 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 9 500 sammenlignet med juni i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,9 prosent i juni i fjor. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger. 

Til sammen var 89 800 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 7 000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,5 prosent i fjor.

Færre nye ledige, men flere har gått ledig lenge

Ved utgangen av juni var det 9 800 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under fire uker. Dette er 2 000 færre enn juni i fjor. 49 500 helt ledige hadde vært arbeidssøkere i under ett år. Det er 10 100 færre enn på samme tid i fjor.

Antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år, har derimot økt det siste året. Ved utgangen av juni gjaldt dette 12 900 personer, noe som er 1 100 flere enn for ett år siden. Økningen har i all hovedsak skjedd i Rogaland og Hordaland.

Størst nedgang innen bygg og anlegg

Ledigheten er lavere enn for ett år siden innen alle yrkesgrupper, bortsett fra ledere. Nedgangen er størst innen bygg- og anleggsarbeid, med en nedgang på 22 prosent eller 2 100 personer fra juni i fjor. Det er også 2 000 færre ledige innen industriarbeid og 1000 færre ledige ingeniører og ikt-arbeidere.

Ved utgangen av juni var arbeidsledigheten høyest innen industriarbeid og reiseliv og transport, begge med 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker, med 0,8 prosent.

Nedgang i alle fylker

Det har blitt færre helt ledige i samtlige fylker det siste året. Fylkene som har hatt størst nedgang i ledigheten er Nordland og Aust-Agder, med en nedgang på henholdsvis 18 og 17 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 3,7 prosent av arbeidsstyrken og i Agder-fylkene, begge med 3,1 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,4 og 1,5 prosent.

For mer informasjon, kontakt pressevakta hos NAV på telefon 400 03 144.

Fakta

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår, og om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes se Om statistikken.

Fravær fra arbeid
For å illustrere ulike brukergrupper og deres kortvarige og langvarige fravær fra arbeidsmarkedet, har vi laget en grafisk fremstilling som plasserer disse gruppene utfra om de er i arbeid eller ikke, og om de raskt kan ta arbeid eller ikke. Se illustrasjonen her.