Færre nye ledige i september

Antall personer registrert som helt ledige holdt seg uendret i september, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, gikk ned med 600 personer.

Etter en betydelig nedgang i august, har antallet helt ledige holdt seg stabilt i september når man tar hensyn til sesongvariasjoner. I løpet av den siste måneden har det samtidig blitt færre arbeidssøkere som deltar på tiltak, og det har også blitt færre nye arbeidssøkere.

– Ledigheten fortsetter å falle i fylkene og blant yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedbemanninger i oljenæringen. Antallet nye arbeidssøkere som melder seg til NAV har ikke vært så lavt siden høsten 2012, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall.

Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten sept. 2017

Kilde: NAV. Last ned figuren i full størrelse (png)

Antallet helt ledige gikk ned eller holdt seg stabilt i de fleste fylker i september, justert for normale sesongvariasjoner. Rogaland hadde den største prosentvise nedgangen, mens Østfold hadde den største økningen.

Arbeidsledigheten har også holdt seg uendret eller gått ned for de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen ingeniør- og ikt-fag samt industriarbeid.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

I september var det registrert 68 900 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 9 600 sammenliknet med september i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,5 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 prosent i september i fjor. 53 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 86 400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 9 300 færre enn for ett år siden og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,5 prosent i fjor.

Størst nedgang innen ingeniør- og ikt-fag

Sammenliknet med september i fjor er ledigheten nå lavere for de aller fleste yrkesgruppene. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 25 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 22 prosent færre. Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse, pleie og omsorg var det uendret.

Ved utgangen av september var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid samt reiseliv og transport med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,8 prosent.

Nedgang i nesten alle fylker

Siden september i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker, bortsett fra Østfold der det var uendret. Rogaland er fylket med størst nedgang med 22 prosent færre helt ledige. 

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,4 prosent.

Færre nye ledige

Ved utgangen av september var det 11 500 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under fire uker. Dette er 900 færre enn september i fjor. Antallet helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i opptil halvannet år var også lavere enn i september i fjor. Antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år har derimot økt det siste året. Ved utgangen av september gjaldt dette 13 000 personer, 900 flere enn for ett år siden.

Flere nye ledige stillinger på nav.no

I september ble det registrert 22 300 nye ledige stillinger på nav.no. Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV har forbedret innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft alene. Arbeidet med stillingsportalen vil antakelig føre til at antallet ledige stillinger på nav.no vil øke ytterligere framover.

For mer informasjon, kontakt pressevakta hos NAV på telefon 400 03 144.

Fakta

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår, og om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes, se Om statistikken.

Fravær fra arbeid

For å illustrere ulike brukergrupper og deres kortvarige og langvarige fravær fra arbeidsmarkedet, har vi laget en grafisk fremstilling som plasserer disse gruppene utfra om de er i arbeid eller ikke, og om de raskt kan ta arbeid eller ikke. Se illustrasjonen her.