Færre arbeidsledige i juni

Det ble 700 færre helt ledige i juni, viser sesongjusterte tall fra NAV. Mange startet i arbeidsmarkedstiltak i juni, slik at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er stabil.

– Utviklingen i arbeidsledigheten de siste månedene har vært mer positiv enn vi forventet. At antallet helt ledige minker skyldes i hovedsak at flere startet i arbeidsmarkedstiltak, men vi ser også at antallet nye arbeidssøkere har gått litt ned de siste månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

For yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag samt industriarbeid er ledigheten uendret i juni, dette er yrkesgrupper som lenge har hatt økning i ledigheten. Justert for normale sesongvariasjoner har alle yrkesgrupper relativt stabil ledighet i juni.

Telemark og Nord-Trøndelag har hatt størst prosentvis nedgang i ledigheten i juni, justert for normale sesongvariasjoner. Rogaland og Østfold er fylkene med størst oppgang i ledigheten i juni.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av juni var 81 000 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 3 700 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,8 prosent i juni i fjor.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 96 800 personer, tilsvarende 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er 8 700 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Færre ledige i de fleste fylker

De fylkesvise forskjellene i ledighetsutviklingen fortsetter. Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane har hatt størst nedgang i ledigheten det siste året, med henholdsvis 16 og 13 prosent.I 13 av 19 fylker er ledigheten lavere nå enn for ett år siden. I Rogaland har antallet helt ledige økt med 40 prosent sammenlignet med juni i fjor, mens ledigheten har økt med henholdsvis 26 og 25 prosent i Møre og Romsdal og Hordaland.

Ledigheten er nå høyest i Rogaland med 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Aust og Vest-Agder med henholdsvis 3,7 og 3,6 prosent. Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane og Oppland, med henholdsvis 1,6 og 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Størst økning innen ingeniør- og ikt-fag

Det er nå 2 000 flere helt ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag enn i juni i fjor, noe som tilsvarer en økning på 35 prosent.Det har vært nest størst økning blant ledere, med 18 prosent, fulgt av meglere og konsulenter, med en økning på 17 prosent.Det er 14 prosent flere ledige med bakgrunn fra industriarbeid. Det siste året har ledigheten minket mest for undervisningsyrker og barne- og ungdomsarbeid, med henholdsvis 6 og med 4 prosent.

Ved utgangen av juni var ledigheten lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med henholdsvis 0,8 og 1,1 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er høyest innen bygge- og anleggsyrker og industriarbeid, begge med 4,6 prosent. Innen ingeniør- og ikt-fag er ledigheten nå på 2,9 prosent, mot 2,1 prosent i juni i fjor.

For mer informasjon, kontakt pressevakten på telefon 40 00 31 44 eller presse@nav.no.