Færre arbeidsledige

I juli ble det 400 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsmarkedstiltak, falt med 1 300 personer.

– Arbeidsledigheten fortsatte å falle i juli. Så langt i år har antallet helt ledige falt med mer enn 7 000 personer, justert for normale sesongvariasjoner. Bedringen har kommet over hele landet, også i fylkene som ble hardest rammet av nedturen i oljebransjen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak). Sesongjusterte tall.

 Utviklingen i antall helt ledige og bruttoledigheten juli 2017

 Kilde: NAV. Last ned figuren i full størrelse (png)

Antallet helt ledige falt prosentvis mest i Hedmark, Oppland og Nordland i juli, når vi justerer for normale sesongvariasjoner. I tre fylker var det en liten økning.

Ledigheten har også falt for de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen industriarbeid og ingeniør- og ikt-fag.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

Ved utgangen av juli var det registrert 77 400 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 10 300 sammenlignet med juli i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i juli i fjor. 56 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 91 100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 8 400 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

Størst nedgang blant unge

Arbeidsledigheten har falt mest for de unge det siste året. Ved utgangen av juli var til sammen 20 500 personer under 30 år registrert som helt ledige hos NAV. Det er 4 500 færre enn for ett år siden, noe som tilsvarer en nedgang på 18 prosent. Ledigheten har falt minst blant personer over 60 år. Arbeidsledigheten er høyest blant personer i 30-årene, med 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Størst nedgang innen bygg og anlegg

Ledigheten er nå lavere enn for ett år siden innen alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen bygg- og anleggsarbeid og industriarbeid, med en nedgang på henholdsvis 22 og 21 prosent sammenlignet med juli i fjor. Også innen ingeniør- og ikt-fag går ledigheten klart ned etter flere år med økt ledighet som følge av nedgangen i oljeindustrien.

Ved utgangen av juli var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, begge med 1,2 prosent.

Nedgang i alle fylker

Det har blitt færre helt ledige i samtlige fylker det siste året. Fylkene som har hatt størst nedgang i ledigheten er Aust-Agder og Nordland, med en nedgang på henholdsvis 22 og 20 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,0 prosent av arbeidsstyrken og i Agder-fylkene og Finnmark med 3,3 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,6 prosent. 

For mer informasjon, kontakt pressevakta hos NAV på telefon 400 03 144.

Fakta

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår, og om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes se Om statistikken.

Fravær fra arbeid
For å illustrere ulike brukergrupper og deres kortvarige og langvarige fravær fra arbeidsmarkedet, har vi laget en grafisk fremstilling som plasserer disse gruppene utfra om de er i arbeid eller ikke, og om de raskt kan ta arbeid eller ikke. Se illustrasjonen her.